Translate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meer informatie
 1. Hoeveel schaduw is er door de windmolens?
  De draaiende wieken veroorzaken schaduw op de grond of op gebouwen. Dit heet slagschaduw. Dit kan in sommige gevallen als hinderlijk ervaren worden. Daarom zijn er wettelijke regels voor. Vanuit de huidige normen is per jaar maximaal 6 uur slagschaduw toegestaan. In een stilstandsregeling legt de gemeente Rotterdam vast wanneer de windmolens moeten worden stilgezet om aan de normen te voldoen. Dit is tijdens het planMER besproken met bewoners, dorpsraad en klankbordgroep. De ontwikkelaar moet zich aan de vastgelegde normen houden.

 

 1. Hoeveel geluid mogen de windmolens maken?
  Bij één of twee windmolens op een locatie zijn de huidige wettelijke normen voor geluid van windmolens voor de dichtstbijzijnde woningen maximaal 47 decibel overdag (Lden) en 41 decibel ’s nachts (Lnight). Deze zogenaamde Lden en Lnight normen zijn jaargemiddelde berekeningen die aan het eind van het jaar worden bepaald. Als omwonenden een melding van geluidsoverlast maken, zal de DCMR Milieudienst Rijnmond een controlemeting uitvoeren en gegevens van de windmolen opvragen en controleren daarmee of de geluidsnormen overtreden worden. Hoeveel geluid de windmolens precies mogen maken wordt in de voorwaarden gezet.

 

 1. Wat kan ik doen als de waarde van mijn huis daalt door de windmolens?
  Voor de bouw van de windmolens is een omgevingsvergunning nodig die afwijkt van het bestemmingsplan. Dit kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Als dat het geval is, kan de waardedaling in sommige gevallen worden vergoed. Dit wordt planschade genoemd. Ook hier zijn wettelijke regels en rekenregels voor. Als de vergunning voor de bouw van een windmolen wordt verleend en daarvoor ontheffingen gegeven worden in het bestemmingsplan, en u denkt dat dit gevolgen heeft voor de waarde van uw woning, kunt u een aanvraag tegemoetkoming planschade indienen bij de gemeente. Uiteindelijk is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het vergoeden van de planschade. Eneco kiest er bij de windmolens aan de Hoeksebaan voor om proactief planschadevergoeding uit te keren. De omwonenden die daar recht op hebben hoeven dan zelf geen formulieren in te dienen. Voor meer informatie over planschade en de vergoeding zie: rotterdam.nl/loket/planschade.

 

 1. Waarom is deze plek gekozen voor het bouwen van windmolens?
  Om schone en duurzame energie op te wekken heeft de Provincie in 2017 vijf locaties in Rotterdam aangewezen voor het ontwikkelen van windenergie. Naast oplossingen zoals wind op zee, zonnepanelen en groene daken, is windenergie op land een extra maatregel om de energietransitie te realiseren. Om een zorgvuldige afweging te maken heeft de Provincie deze vijf locaties laten onderzoeken op geschiktheid voor windenergie. De Provincie heeft hiervoor eerder al een milieueffectrapport laten opstellen. Met een advies van de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en de zienswijzen vanuit verschillende gemeentebesturen zijn deze locaties tot stand gekomen. Meer informatie over dit proces vindt u hier.

 

 1. Wat doet de gemeente met nieuwe normen vanuit de Rijksoverheid?
  De Rijksoverheid werkt momenteel aan nieuwe normen voor windmolens. Dit is het gevolg van een rechterlijke uitspraak (het zogenaamde Nevele arrest). Deze uitspraak houdt in dat je bij ruimtelijke besluitvorming niet kan aansluiten bij de algemene normen (huidige wetgeving) voor windparken (Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling), vóórdat er een milieubeoordeling is gemaakt en de wetgeving daarop is aangepast als dat nodig is. De uitspraak betekent echter niet dat in de tussentijd helemaal geen nieuwe besluiten meer kunnen worden genomen over windmolenparken. De gemeente (het bevoegd gezag) kan eigen normen opnemen in een bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning. Dit kan alleen als deze normen zijn voorzien van een actuele, op zichzelf staande en op de specifieke lokale situatie toegespitste motivering en onderzoek.

 

Op 12 oktober 2023 heeft het ministerie van I&W het ontwerp van de nieuwe normen voor windmolens ter inzage gelegd: Windturbines leefomgeving | Platform Participatie. Het indienen van een zienswijze kon tot 22 november 2023.

De nieuwe normen gaan over onder andere geluid, slagschaduw, externe veiligheid en afstand.  Naar verwachting in 2024 worden de nieuwe normen pas definitie, nadat de consultatie en de daaropvolgende parlementaire behandeling afgerond is..
Op basis van de ontwerpregels kijkt de gemeente Rotterdam wat de gevolgen zouden zijn voor windprojecten en duurzaamheidsdoelstellingen, mochten de normen in deze vorm definitief worden vastgesteld. We houden u op de hoogte via Windenergie – Duurzaam 010. Ook via de Helpdesk Wind op Land vindt u meer informatie over het proces rondom de nieuwe normen: Vraag & antwoord | Helpdesk Wind op Land

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud