Translate
HomeNieuwsGemeente Rotterdam verkoopt aandelen Warmtebedrijf Rotterdam

Gemeente Rotterdam verkoopt aandelen Warmtebedrijf Rotterdam

Rotterdam
Wat wij doen
Leidingen stadsverwarming
2 november 2022
| Laatste update: 27 november 2023

De Rotterdamse gemeenteraad is akkoord met het voorstel van het college om over te gaan tot de verkoop Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) aan Vattenfall. Ook de Provincie Zuid-Holland heeft een positief besluit genomen. Wanneer de verkoop van WbR is gerealiseerd, is de gemeente Rotterdam geen aandeelhouder meer in WbR.


Achtergrond

WbR is opgericht om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen door het gebruik van restwarmte van de industrie uit het havengebied (stadsverwarming). Oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente Rotterdam stopt met de financiering aan WbR voor de uitbreiding van de warmteleiding naar Leiden, ook wel bekend als de WLQ+. Dit bericht leest u hier. Doordat de financiering stopte werd de financiële situatie van WbR onzeker. WbR verkoopt namelijk minder warmte dan zij inkoopt. Op verzoek van WbR is door de rechtbank na het besluit van de gemeenteraad een deskundige aangewezen. Deze deskundige is in gesprek is gegaan met de schuldeisers om te onderzoeken of het mogelijk was gezamenlijk afspraken te maken die het WbR in een betere financiële situatie zou brengen.

In februari 2022 werd duidelijk dat verschillende partijen geïnteresseerd waren in een overname van WbR en dat dit een goede oplossing kon bieden voor de financiële situatie van het bedrijf. Onder begeleiding van dezelfde deskundige zijn er gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerden. Vattenfall is uit deze gesprekken als beste partij naar voren gekomen. Een voorwaarde voor de gemeente Rotterdam voor verkoop van WbR is dat stadswarmte een betaalbaar en betrouwbaar alternatief moet blijven voor aardgas.


Na besluit gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 2 juni 2022 besloten tot de verkoop van WbR aan Vattenfall. Medio juni 2022 hebben ook de Provinciale Staten ingestemd met de verkoop van hun aandelen WbR. Daarna is gestart met de uitwerking om de verkoop te realiseren. Dit is goed verlopen en heeft geleid tot een resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden. Met Vattenfall en de gemeente Rotterdam zijn bovendien goede en langdurige afspraken gemaakt over de belangen van de Rotterdammer voor de warmtevoorziening.


Samenwerken na de verkoop

Op dinsdag 1 november 2022 heeft de aandelenoverdracht plaatsgevonden. Ondanks dat de gemeente Rotterdam nu geen aandeelhouder meer is van WbR, blijft ze wel een regierol spelen in het aardgasvrij maken van de Rotterdamse warmtevoorziening. De samenwerking tussen gemeente Rotterdam en Vattenfall is hierin een belangrijke factor en gaat met de verkoop een nieuwe fase in.  

Het huidige warmteleidingnetwerk van de industrie naar de stad Rotterdam, ook wel De Nieuwe Warmte Weg (DNWW) genoemd (zie infographic), blijft en zorgt dat de levering van restwarmte naar de huizen en gebouwen wordt voortgezet. In plaats van WbR zorgt Vattenfall na het besluit voor de warmtelevering via DNWW.


De Rotterdamse energietransitie en aardgasvrije wijken

De verkoop van WbR heeft geen invloed op de doelstellingen voor de Rotterdamse energietransitie. Deze veranderen niet. In 2050 wil Rotterdam CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Daarom zet de gemeente Rotterdam in op een veelheid aan acties om het gebruik van fossiele brandstoffen in de stad terug te dringen. De projecten om wijken aardgasvrij te maken gaan ook door. Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie die nu vertraging veroorzaakt in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd als de planning in hun wijk verandert. Meer informatie over aardgasvrije wijken Rotterdam, leest u hier.

Nee. De warmtetarieven zullen niet wijzigen.  

Niets, door de verkoop van WbR aan Vattenfall verandert er niets voor de woningen die via De Nieuwe Warmte Weg aangesloten zijn op stadsverwarming. Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie van het Warmtebedrijf die vertraging heeft veroorzaakt in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd als de planning in hun wijk verandert. 

Vattenfall is vergunningshouder onder de warmtewet. Daarmee zijn zij verplicht om leveringszekerheid van warmte aan huishoudens te garanderen. 

Vattenfall was voor de verkoop al eigenaar van een groot deel van de warmtenetten op Rotterdam-Zuid. Door verkoop krijgt Vattenfall ook DNWW in handen. De afspraken over warmtelevering die in het verleden tussen het WbR, de warmtebronnen en andere leveranciers zijn gemaakt, blijven bestaan. Daarnaast geldt de warmtewet van de Nederlandse overheid, waardoor Vattenfall niet plotseling hoge warmteprijs in rekening mag brengen. Na de verkoop van het WbR aan Vattenfall blijft de gemeente Rotterdam nauw samenwerken met Vattenfall om gezamenlijk bij te dragen aan het aardgasvrij maken van de stad. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks het maximumtarief voor stadsverwarming vast volgens het Niet Meer Dan Anders principe (NMDA-tarief). Voor de aansluitingen van Eneco en Vattenfall zijn er afspraken gemaakt dat de warmtetarieven gemiddeld 20% onder het NMDA-tarief moeten liggen. Door de hoge gasprijzen is het NMDA-tarief dit jaar erg hoog. Daarom liggen de tarieven van Eneco en Vattenfall dit jaar zelfs meer dan 20% onder het NMDA-tarief. Deze afspraken kunnen niet zomaar gewijzigd worden. Of de tarieven voor warmte hetzelfde blijven, is afhankelijk van de afspraken in de toekomst. De gemeente Rotterdam zet zich in om de warmteprijs hetzelfde te houden. (Overigens geldt er een ander tarief voor alle aansluitingen van Eneco die er al waren voordat de concessieovereenkomst werd getekend; dit zijn de oude GEB-warmtenetaansluitingen. Ook gelden op Katendrecht, Lloydkwartier en Nesselande andere tarieven) Voor meer vragen over uw specifieke stadswarmtetarief, kunt u contact terecht bij uw warmteleverancier. 

De transportleiding, De Nieuwe Warmte Weg (DNWW), is nu niet meer in handen van de gemeente of een deelneming van de gemeente. De gemeente Rotterdam blijft met de betrokken partijen voor warmtelevering in de stad in gesprek. Als het noodzakelijk is kan de gemeente ingrijpen om het maatschappelijk en publieke belangen voor de warmtelevering zeker te stellen.

Ja. Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie die nu vertraging veroorzaakt in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd over de precieze planning in hun wijk. Per wijk is de situatie als volgt:

  • Heindijk: geen vertraging door verkoop WbR. De woningen worden aangesloten volgens de overeengekomen afspraken en planning met de bewoners.
  • Prinsenland/Lage Land: deze wijken gaan geengebruik maken van De Nieuwe Warmte Weg (DNWW), maar van de warmteleiding van Eneco, de Leiding over Noord (LoN, zie afbeelding). Er is dus geen vertraging en de werkzaamheden gaan gewoon door.
  • Pendrecht Noord – Het financieel aanbod om over te stappen op stadsverwarming wordt door het langere verkoopproces van WbR in de eerste helft van 2023 bekend. Bewoners worden over het doorschuiven van het aanbod van najaar 2022 naar 2023 per brief geïnformeerd. Er wordt nog altijd gekoerst op realisatie van de eerste aansluitingen in het tweede kwartaal 2025.
  • Pendrecht Zuid –de eerste aansluitingen zijn met ongeveer een kwartaal vertraagd en staan nu gepland voor het derde kwartaal 2023. Niet alle aansluitingen kunnen door deze vertraging voor het stookseizoen* gerealiseerd worden. Het resterend aantal aansluitingen is daarom vertraagd tot het tweede kwartaal 2024.
  • Reyeroord West – de eerste aansluitingen zijn met ongeveer een kwartaal vertraagd en staan nu gepland voor het derde kwartaal 2023. Niet alle aansluitingen kunnen door deze vertraging voor het stookseizoen* gerealiseerd worden. Het resterend aantal aansluitingen is daarom vertraagd tot het tweede kwartaal 2024.
  • Rozenburg – de eerste aansluitingen zijn met ongeveer twee kwartalen vertraagd in verband met het stookseizoen* en staan nu gepland voor het tweede kwartaal van 2026.


* Tijdens het stookseizoen wordt de verwarming meer gebruikt, waardoor we in deze periode de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Voor de warmtelevering n in Rotterdam Noord wordt geen gebruik gemaakt van De Nieuwe Warmte Weg (DNWW) van het WbR. Ook de wijk BospolderTussendijken maakt geen gebruik van de warmteleiding van het WbR. Voor de aanbesteding van de concessie in Prinsenland-Lage Land heeft de voorgenomen verkoop van WbR ook geen directe gevolgen. De woningen die op Zuid zijn aangesloten op het warmtenet zijn zeker van de levering van warmte door de Warmtewet. 

De gemeente Rotterdam heeft flinke ambities op het gebied van duurzaamheid en schone energie. Onze klimaatdoelstellingen blijven onveranderd. Zo heeft Rotterdam zijn eigen Klimaatakkoord dat bestaat uit meer dan 55 maatregelen waarmee de stad de komende jaren de CO2-uitstoot wil halveren. Verder zetten we in op bijvoorbeeld het stimuleren van zonne-energie, windenergie en schone mobiliteit. 

De gemeenteraad en de Provinciale Staten hebben besloten om Warmtebedrijf Rotterdam te verkopen aan Vattenfall. Hiervoor is een Koopovereenkomst en een Overeenkomst Publiek Belang gemaakt. Daarin hebben we de afspraken vastgelegd over de verkoop van WbR. Deze overeenkomsten zijn op 7 oktober 2022 door de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en Vattenfall ondertekend. De aandelen zijn 1 november 2022 overgedragen aan Vattenfall.

Wij willen dat de warmtevoorziening voor de Rotterdammers en de bedrijven betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Daarom hebben we met WbR een leiding van de haven naar de stad aangelegd om betaalbare èn duurzame warmte naar de stad te brengen. Alle duurzame bronnen en warmtebedrijven kunnen gebruik maken van deze leiding. Doordat de gemeente aandeelhouder was, konden we erop sturen dat de warmtevoorziening voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en duurzaam is. Met de verkoop van onze aandelen aan Vattenfall hebben we ervoor gezorgd dat de leiding nog steeds toegankelijk is en de warmte duurzaam moet zijn. Ook na de verkoop. De afspraken hierover hebben we vastgelegd in de Overeenkomst Publiek belang. Deze afspraken gelden voor lange tijd.

Meer informatie

Bel met 14010 voor meer informatie (tot 20 uur beschikbaar).

Kaart restwarmte

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud