Translate

Wat wij doen

Duurzame bouw en inkoop

HomeWat wij doenDuurzame bouw en inkoop

Bouwsector en bedrijventerreinen

Duurzaam bouwen

Een duurzaam Rotterdam met een innovatieve economie: dat is wat we willen. De uitdagingen en transities die zich aandienen, bieden kansen voor een duurzame toekomst. Een groene en gezonde stad met schone lucht, waarin onze kinderen en kleinkinderen later ook nog prettig kunnen wonen. Een toekomstbestendige stad waar we grondstoffen hergebruiken in plaats van deze opnieuw te winnen.

De sector ‘bouwen’ kan een grote bijdrage leveren aan deze ambities. Als we het hebben over bouwen dan spreken we hier over bestaande en nieuwe gebouwen. Waar nieuwe gebouwen bijna energieneutraal worden opgeleverd, worden bestaande gebouwen energetisch verbeterd en aardgasvrij gemaakt. Daken worden vergroend, voorzien van waterbuffers en/of zonnepanelen en op de gevels worden vogelkastjes opgehangen voor het versterken van de biodiversiteit. Ook wordt er zuinig omgegaan met grondstoffen, door de levensduur van bestaande gebouwen te verlengen en bewust te kiezen voor gezonde en milieuvriendelijke materialen. In het bouwen zelf wordt ingezet op schone bouwlogistiek: emissieloos bouwen en emissieloos bouwverkeer. Er komen dan minder schadelijke stoffen en broeikasgassen (zoals CO2) in de lucht.

Voorbeelden van bouwprojecten in Rotterdam die gericht zijn op duurzaamheid:

  • Hudson
  • Noorderlijk Niertje
  • Noorderstrand Nesselande

De energietransitie, de circulaire ambities en de milieu-ambities vragen een integrale duurzaamheidsaanpak in de stad. In het Duurzaamheidskompas staan alle ambities op het gebied van duurzaamheid in Rotterdam op een rij.

Verduurzamen van bedrijventerreinen

Als mkb’er of grootbedrijf is het slim om samen te werken met andere bedrijven op het bedrijventerrein. De gemeente kan onder voorwaarden een parkmanager (gedeeltelijk) subsidiëren, en daar zijn al een paar goede resultaten mee behaald.

Neem hiervoor contact op met de afdeling Economie, via www.ondernemen010.nl.
Of kijk op de pagina over duurzaam ondernemen. Ook het programma MKB010Next kan u helpen.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Wilt u iets bouwen of renoveren in Rotterdam? Dan is het belangrijk dat u duurzaamheid meeneemt in uw project. Wanneer u dit vanaf het begin doet, is het makkelijk mee te nemen en komt u later niet voor verrassingen te staan. De gemeente heeft vuistregels opgesteld voor bouwen in Rotterdam. Deze vuistregels dienen als uitgangspunt. Voor elk project wordt daarnaast gericht gekeken wat nodig is. Voor duurzaamheid zijn de volgende vuistregels belangrijk:

  • Energie: Rotterdam is in 2050 aardgasvrij. Woningen worden ontworpen op een lage energievraag (koude en warmte) en voorzien zoveel mogelijk in hun eigen energiebehoefte. Alle nieuwbouwprojecten in de binnenstad van Rotterdam worden verplicht op stadsverwarming aangesloten, of een vergelijkbaar alternatief. Voor wko geldt afstemming met de omgeving.
  • Klimaat: Gebouwen en hun omgeving dragen bij aan het vasthouden van regenwater en het verminderen van hittestress. Richtlijn hierbij is het bergen van een hoogte van 50 mm water over het gehele perceeloppervlak, bijvoorbeeld via een waterbergend daklandschap of andere opvang. Voor buitendijkse gebieden geldt een minimaal aanlegpeil ten opzichte van N.A.P.
  • Circulair: Rotterdam streeft naar circulair. Daarom wordt er ‘slim’ en ‘sociaal’ gesloopt en worden materialen hergebruikt. Nieuwe gebouwen gebruiken een materialenpaspoort.
  • Gezond: Op basis van de ligging van de locatie wordt onderzocht of er geen sprake is van geluids-, geur- of fijnstof-overlast. Dit geldt ook voor het aspect omgevingsveiligheid. Maatregelen dienen integraal te worden opgenomen in de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp.
  • Natuur: In Rotterdam gaan we flink veel groen toevoegen. Rotterdam houdt rekening met flora en fauna bij de inrichting van de stad en de ontwikkeling van gebouwen (natuurinclusief bouwen). Voor de verschillende wijken in de stad is er een overzicht gemaakt van te nemen maatregelen. Voor nieuwe gebouwen is te denken aan het toepassen van groene hagen en gevels en nestmogelijkheden en het beperken van verharding van privéterrein.

In de binnenstad en de stadswijken moet het dak de kwaliteit hebben van een vijfde gevel, omdat veel mensen er van bovenaf op kijken en omdat een aantrekkelijke verblijfsruimte in de binnenstad en stadswijken belangrijk is. Een zorgvuldig ontworpen daklandschap met groene daktuinen met gebruikswaarde, dakopbouwen, horeca of speelmogelijkheden past in dit beoogde beeld. Een groen dak helpt bovendien bij wateropvang en het bestrijden van hittestress. Daken in de binnenstad en de stadswijken hebben minimaal twee functies op het dak (bijvoorbeeld groen en opvang van water). Slim gebruik van zonnepanelen gaat niet ten koste van de gebruikswaarde van het dak.

Kijk voor meer informatie op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vuistregels-bouwen/.

Duurzaam inkopen door de gemeente

Gemeente Rotterdam behoort tot de grootste publieke opdrachtgevers van Nederland. We kopen jaarlijks voor ruim een miljard euro aan allerlei producten en diensten in: kantoorbenodigdheden, een nieuwe voetgangersbrug, elektriciteit voor verlichting en rioolgemalen, onderhoudswerkzaamheden aan plantsoenen en de openbare weg, zorg voor kwetsbare jongeren en volwassenen, leerlingenvervoer en nog veel meer. Dat doen we maatschappelijk verantwoord, dus met aandacht voor mens en milieu.

Bij aanbestedingen let de gemeente Rotterdam op prijs en op kwaliteit. Maar ook op duurzaamheid, innovatie, sociale voorwaarden en verbetering van de arbeidsmarkt. Op die manier werken we samen met onze leveranciers aan de uitvoering van het Rotterdamse duurzaamheidsbeleid en de energietransitie: gezonde lucht, groene energie en behoud van schaarse grondstoffen. We willen een publieke opdrachtgever zijn die het goede voorbeeld geeft. Want een beter milieu begint bij jezelf.

Rotterdam staat aan het begin van een aantal grote maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, de arbeidsmarkt en de lokale economie. De gemeente jaagt deze ontwikkelingen aan en geeft het goede voorbeeld. Zo vergroten we als opdrachtgever de marktvraag naar duurzame producten, diensten en processen en werken wij met elkaar aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Ook bieden we ondernemers de ruimte om nieuwe, innovatieve oplossingen, systemen en producten te ontwikkelen, die bijdragen aan onze transitiedoelen zoals schone energie en circulariteit. Door slim in te kopen, werken we samen met onze leveranciers aan de uitvoering van het Rotterdamse duurzaamheidsbeleid. Weten hoe dat werkt? Lees meer over het Rotterdamse inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Hoe koopt de gemeente duurzaam in?

Ons doel is om duurzaamheid standaard op te nemen in al onze aanbestedingen. De manier waarop we dat doen hebben we vastgelegd in ons Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Afhankelijk van wat we inkopen, leggen we het accent op emissievrij transport, hergebruik van grondstoffen en energiezuinige productieprocessen.

De resultaten van ons duurzame inkoopbeleid is inmiddels overal terug te zien. Zo hebben we openbare verlichting met energiezuinige ledlampen, zitmeubilair van duurzaam FSC-hout, bedrijfskleding van bio-katoen en elektrische voertuigen in ons wagenpark. In onze kantoren drinken we Fairtrade koffie en printen we op gerecycled papier.

Naast de duurzame voorwaarden stelt de gemeente ook sociale voorwaarden, zodat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook de uitgaven die de gemeente doet om de energietransitie in gang te zetten, moeten gaan bijdragen aan lokale werkgelegenheid en economische groei.

Eisen en inkoopcriteria

In Rotterdam vinden we het belangrijk dat onze leveranciers weten waar ze aan toe zijn als het gaat om duurzaamheid. Als het even kan, kiezen we voor meetbare prestaties en gunningscriteria. Verder sluiten we zoveel mogelijk aan bij nationale en internationale criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Leveranciers kunnen zo gericht investeren in de vergroening van hun bedrijfsprocessen. Soms gaan we een stap verder. Vooral als we veel invloed kunnen uitoefenen omdat we een unieke marktpositie hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderhoud aan de openbare ruimte en de inkoop van bestratingsmaterialen, openbare verlichting en vervoersdiensten.

Onze speerpunten

We stemmen ons duurzaam inkoopbeleid uiteraard af op de doelstellingen van de stad en de kansen die de opdracht biedt. Afhankelijk van wat we inkopen, ligt het accent op de energietransitie, verbetering van de luchtkwaliteit of besparing van schaarse grondstoffen. Ons uiteindelijke doel is de vergroening van de gehele toeleveringsketen.

Milieubewuste leveranciers

Wat?

De gemeente wil graag dat leveranciers milieubewust ondernemen. Producenten, dienstverleners en aannemers moeten zich inspannen om de negatieve impact van hun bedrijfsvoering op het milieu terug te dringen. Daarvoor is het belangrijk dat zij hun bedrijfsprocessen op orde hebben en de gevolgen hiervan voor het milieu goed beheersen. Ook moeten ze werken aan continue verbetering.

Waarom?

Door bedrijven te selecteren die rekening houden met het milieu, zoals klimaatverandering, luchtkwaliteit en afvalbeheer, stimuleren we een duurzame economie. Daarnaast willen we voorkomen dat we contracten afsluiten met marktpartijen die een onbeheersbaar risico vormen voor de leefomgeving en de arbeidsomstandigheden. Onze leveranciers moeten daarom voldoen aan minimale wet- en regelgeving, maar ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen en kritisch kijken naar alle activiteiten en de effecten daarvan.

Hoe?

De gemeente beoordeelt of leveranciers voldoen aan de gestelde eisen. Hiervoor moeten de maatregelen die inschrijvende marktpartijen treffen om de milieubelasting van hun organisatie te verminderen transparant, eenduidig en onderling vergelijkbaar in beeld worden gebracht. Dat kan met behulp van een milieumanagementsysteem. Als bewijsmiddel dienen leveranciers een ISO14001 of een CO2-bewust certificaat in. Certificering van dergelijke milieumanagementsystemen is meestal kostbaar. Als alternatief mogen bedrijven daarom ook een Milieubarometer-certificaat gebruiken. Dit is een laagdrempelig online rekeninstrument dat laat zien welke bedrijfsactiviteiten de grootste milieu-impact hebben. Met de gegevens kan een ondernemer eenvoudig een verduurzamingsplan opstellen. Vanaf 1 september 2020 biedt de gemeente een gratis Milieubarometer abonnement aan voor Rotterdamse ondernemers en bedrijven buiten Rotterdam, als ze willen inschrijven op een aanbesteding van de gemeente.

In principe stelt de gemeente een vorm van milieumanagement verplicht bij alle inkopen. We noemen dit een geschiktheidseis. Bij de inkoop van goederen (leveringen) moet het milieumanagementsysteem zoveel mogelijk van toepassing zijn op de productieprocessen die een belasting vormen voor het milieu. Een handelsonderneming als tussenpersoon die zelf geen milieumanagementsysteem bezit, kan toch voldoen aan de eis als zijn toeleveranciers wel over een dergelijk systeem beschikken.

Duurzame producten

Wat?

Rotterdam koopt graag producten met een zo laag mogelijke milieubelasting. Soms kan dat door een keurmerk te vragen als bewijs. Wanneer dit niet mogelijk is, eist de gemeente steeds vaker dat gegadigden zelf de milieukosten van hun aanbieding berekenen. Zo wordt inzichtelijk hoeveel het de maatschappij kost om de milieuschade te compenseren die ontstaat als gevolg van productie, gebruik en afdanking van het product.

Waarom?

Een product of dienst beïnvloedt het milieu van de grondstoffenwinning tot en met de afvalverwerkingsfase. Deze negatieve effecten noemen we de milieubelasting. Daarin kijken we naar allerlei effecten, zoals de invloed op gezondheid, ecosystemen, klimaatverandering, en beschikbaarheid van grondstoffen. Onze leveranciers zijn meestal slechts een schakel in een lange keten. Om tot echt duurzame producten te komen is het daarom belangrijk dat ook andere partijen binnen die keten verbeteren. Net zo belangrijk is dat de industrie kiest voor maatregelen die het meeste opleveren voor het milieu.

Hoe?

Aan geïnteresseerde leveranciers vragen we een levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren. De LCA geeft inzicht in de milieueffecten in alle fases van het product: van grondstofwinning en productie tot en met afvalverwerking. De optelsom van die milieueffecten wordt uitgedrukt in een milieukostenindicator (MKI), die weer wordt vastgelegd in een milieuproductverklaring. Inschrijvingen met een lage MKI krijgen van ons een hogere waardering. Door te gunnen op MKI worden milieuprestaties meetbaar, vergelijkbaar en transparant. En dagen we alle spelers in de leveranciersketen uit om met innovatieve oplossingen te komen om de prestaties te verbeteren. Zo stimuleren we circulariteit en ketenverantwoordelijkheid. We voorkomen probleemverschuivingen, helpen indirect bij het prioriteren van maatregelen en we maken verschillende aanbiedingen beter vergelijkbaar.

De gemeente past de MKI als gunningscriterium inmiddels toe bij een groot aantal aanbestedingen voor raamcontracten van materialen. Denk aan betonnen tegels, rioolbuizen, bakstenen, lichtmasten en andere inrichtingselementen. Ook in andere inkoopsegmenten wordt het steeds gebruikelijker om de milieuprestaties in kaart te brengen via een milieuproductverklaring die is gebaseerd op een levenscyclusanalyse.

Emissievrij transport

Wat?

Rotterdam werkt hard aan een betere luchtkwaliteit in de stad. Daarom hebben leveranciers die hun dienstverlening zonder transportemissies kunnen uitvoeren een streepje voor. Bij de inkoop belonen we bedrijven die inzetten op een efficiënte en schone logistiek. Bijvoorbeeld door het gebruik van een emissievrij vervoermiddel, zoals een elektrische bestelbus of bakfiets, om ingekochte goederen af te leveren op de werklocaties in de stad.

Daarnaast werken we actief aan de verschoning van ons eigen wagenpark. De keuze voor een (werk)voertuig wordt gemaakt op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. In 2023 willen we dat al onze personenauto’s volledig emissievrij zijn en in 2030 ook alle zware bedrijfsvoertuigen.

Waarom?

Rotterdam ontwikkelt zich razendsnel. Dat is goed voor de economie, maar heeft ook negatieve effecten op de luchtkwaliteit en het klimaat. Mobiliteit en transport zijn belangrijke pijlers van die economische ontwikkeling, maar zorgen op dit moment voor een derde van de totale CO2-uitstoot binnen het stedelijk gebied. De gemeente wil daarom naar een volledig emissievrije stadslogistiek in 2025.

Hoe?

We geven zelf het goede voorbeeld; waar mogelijk rijden we met elektrische voertuigen. Ook vragen we onze leveranciers een inspanning te leveren. Dat doen we door – afhankelijk van de aard, omvang en duur van het contract – een groeipad uit te vragen voor het percentage emissievrije ritten in de stad. Hoe sneller de inschrijver toewerkt naar volledig emissievrij gedurende de looptijd van het contract en hoe groter het aandeel emissievrije transportkilometers dat de leverancier kan garanderen bij aanvang van het contract, hoe beter. Met behulp van innovatieve inkoopstrategieën willen we onze leveranciers stimuleren om te investeren in emissievrije vervoersconcepten. Deze strategieën ontwikkelden we samen met andere Europese koplopersteden en kennisinstellingen binnen het Europese consortium ‘Buy Zero Emission Transportation’.

Op termijn wil de gemeente dat alle transport van ingekochte goederen en diensten emissievrij is. Dat kan rechtstreeks vanaf de leverancier naar de ontvangstlocatie of in de toekomst mogelijk ook via een logistieke hub. Bij sommige aanbestedingen eist de gemeente nu al 100 procent emissievrij transport. Bijvoorbeeld bij lichte producten die gemakkelijk vervoerd kunnen worden met een elektrische auto, bestelbus of gewoon met de fiets. In andere gevallen is emissievrij transport nog niet haalbaar. Denk aan het vervoer van bouwmaterialen als bakstenen en rioolbuizen. De gemeente onderzoekt samen met partijen zoals Topsector Logistiek/Connekt hoe ze de ontwikkeling van emissievrije logistiek kan versnellen, bijvoorbeeld via pilotprojecten.

Schone energie

Wat?

De gemeente gebruikt jaarlijks zo’n 80 GWh stroom voor allerlei functies. Denk aan het stroomgebruik voor kantoren en onderwijshuisvesting, gemalen en openbare verlichting. Als grootverbruiker willen we graag een impuls geven aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Vanaf 1 januari 2020 komt al onze elektriciteit daarom van Nederlandse zon- en wind, waarvan de helft op Rotterdamse bodem.

Waarom?

Als stad willen we ons steentje bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Onze samenleving is nu grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die vormen de belangrijkste bron van de uitstoot van CO2. Rotterdam is verantwoordelijk voor maar liefst 20% van de landelijke CO2-uitstoot. De uitdaging voor ons is dus groot. De gemeente Rotterdam werkt daarom met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een Rotterdams Klimaatakkoord. Dat moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050 kostenefficiënt wordt teruggedrongen. Grootschalige opwek van hernieuwbare energie vormt daarin vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel.

Als gemeentelijke organisatie willen we vooroplopen en het goede voorbeeld geven. Dat doen we door via onze inkoop van elektriciteit de aanleg van nieuwe opwekcapaciteit uit zon en wind te stimuleren, zowel in Rotterdam als daarbuiten. Zo kunnen we maximaal inzetten op realisatie en uitbreiding van opgesteld vermogen hernieuwbare energie in het Rotterdamse grondgebied.

Hoe?

De gemeente heeft per 1 januari 2020 een nieuwe leveringsovereenkomst voor energie afgesloten met Eneco en Greenchoice. Hiervoor wordt een energieleverancier geselecteerd die, volgens een groeipad, in 2030 staat is om 100% duurzame elektriciteit te leveren uit nieuwe zon- en windprojecten. De leverancier toont de herkomst van de energie aan met Garanties van Oorsprong (GVO). Een GVO staat gelijk aan 1 megawattuur (MWh) elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. De certificaten worden uitgegeven en geregistreerd door de landelijke organisatie CertiQ.

Aan het eind van de contractperiode is alle elektriciteit die we als gemeente gebruiken afkomstig uit nieuwe opwekinstallaties in Nederland. Daarnaast gaat Rotterdam leveranciers belonen die lokale energie-initiatieven ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het opzetten van lokale energie coöperaties door bewoners, het delen van kennis en expertise over energiebesparing en het enthousiasmeren van bewoners en bedrijven in samenspraak met de Rotterdamse Duurzaamheidswinkels.

Gecertificeerd hout

Wat?

De gemeente Rotterdam is een grote afnemer van hout. Het materiaal wordt veel toegepast bij onder andere voetgangersbruggen, beschoeiingen van watergangen en zitbankjes in parken. Maar ook in papier en kantoormeubilair. Hout is een uiterst veelzijdig en milieuvriendelijk materiaal, maar bij de inkoop is het wel van belang om te kiezen voor hout dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Op die manier kunnen we (tropische) bossen in stand houden voor toekomstige generaties.

Waarom?

Onbeperkte houtkap zorgt er wereldwijd voor dat bossen, zoals tropische regenwouden, steeds kleiner worden. Deze ontwikkeling brengt onomkeerbare schade toe aan kwetsbare ecosystemen. Hierdoor ontstaan bedreigingen voor mens en dier, bijvoorbeeld als het gaat om leefomgeving en klimaat. Gemeente Rotterdam is daarom in 2016 toegetreden tot de Europese Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC). Deze organisatie verenigt overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het behoud van tropisch regenwoud. Een belangrijke doelstelling van de STTC is de vraag naar duurzaam geproduceerd tropisch hout te vergroten. Door ons lidmaatschap van de STTC geeft Rotterdam een sterk signaal af naar de hout producerende landen. Die boodschap is dat we graag zien dat duurzaam bosbeheer de norm is.

Hoe?

Bij duurzaam bosbeheer komen diverse zaken kijken: inventarisatie van de bomenstand, controle, certificering en het in acht nemen van andere belangen zoals behoud van biodiversiteit. Dat kan de gemeente niet zelf. Internationale organisaties als het Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zien erop toe dat alle schakels in de keten voldoen aan de normen en dat het geleverde hout een verantwoorde herkomst heeft. Door bossen aan te kopen en deze duurzaam te beheren, voorkomen organisaties als FSC dat bossen onverantwoord worden gekapt en soms zelfs helemaal verdwijnen. De gemeente stelt als eis dat alle houtproducten zijn voorzien van keurmerken die zijn getoetst door de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC)

Hout komt voor in allerlei producten die de gemeente inkoopt. Het grootste deel is bedoeld voor toepassingen in de buitenruimte, zoals beschoeiingen van watergangen en straatmeubilair. Ook stellen we inkoopeisen bij producten waarin hout is verwerkt, zoals kantoormeubilair en papier.

Eerlijke handel

Wat?

Rotterdam is een Fairtrade Gemeente. Dit houdt in dat winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente zich inzetten voor meer eerlijke handel. In het gemeentelijk inkoopbeleid nemen de uitgangspunten op het gebied van mensenrechten en het stimuleren van minimaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden dan ook een belangrijke plek in.

Waarom?

In veel sectoren zijn goede arbeidsomstandigheden ver te zoeken. Denk aan ongezonde en onveilige werkplekken, het ontbreken van een leefbaar loon, lange werkdagen, gedwongen overwerk en tijdelijke arbeidscontracten. Andere veelvoorkomende problemen zijn misbruik van kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten en studenten en het niet toestaan van vakbonden. Rotterdam koopt alleen in bij bedrijven die de internationale sociale voorwaarden onderschrijven én erop toezien dat deze voorwaarden worden nageleefd in de keten.

Hoe?

Leveranciers van de gemeente moeten verklaren dat hun producten voldoen aan sociale voorwaarden. De voorwaarden zijn:

De fundamentele arbeidsnormen zoals vastgelegd in de conventies van de International Labour Organization. Deze gaan over afschaffing van dwangarbeid en slavernij (29, 105), afschaffing van kinderarbeid (138, 182), vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep (100, 111), vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen (87, 98).

De mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en uitwerkingen daarvan in bindende verdragen, die arbeids- en bedrijfsrelevant zijn.

Door ondertekening van de sociale voorwaarden gaat de leverancier een inspanningsverplichting aan. De opdrachtnemer overlegt met de gemeente Rotterdam hoe hij concreet invulling gaat geven aan de sociale voorwaarden gedurende de looptijd van het contract.

De voorwaarden maken standaard deel uit van contracten met bedrijven die producten of diensten leveren waarbij risico’s spelen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. In veel gevallen gaat het om het productieproces of de winning van grondstoffen. Denk aan koffie, cacao, thee, relatiegeschenken, natuursteen, elektronica en bedrijfskleding.

Inclusieve arbeidsmarkt

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent ook dat gemeente en leveranciers samen verantwoordelijk zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt. Door middel van Social Return geven wij hier vorm aan. Leveranciers bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jongeren zonder startkwalificatie of mensen die al langere tijd werkloos zijn, een kans om zich binnen hun organisatie te ontplooien. De gemeente ondersteunt hierin d.m.v. scholingsfondsen en coaching. Juist in de groeisectoren, zoals het plaatsen van laadpalen of zonnepanelen, is dit tevens een manier voor leveranciers om hun personeelsbestand op orde te krijgen.

Inkoopcategorie: onderhoud openbare ruimte

Een groot deel van het geld dat de gemeente jaarlijks uitgeeft, gaat naar opdrachten die te maken hebben met aanleg en onderhoud van de openbare ruimte.

Onder onderhoud van de openbare ruimte verstaan we onder meer het inrichten van een nieuwe straat, het vervangen van de riolering of het onderhouden van bomen en plantsoenen. Veel van de contracten in deze categorie hebben daarom te maken met de productie en het transport van materialen. Of het gebruik van machines en voertuigen bij onderhoudswerkzaamheden.

In tegenstelling tot veel andere gemeenten, koopt Rotterdam alle inrichtings- en verhardingselementen zelf in. Van betonnen tegels, afvalbakken tot en met lichtmasten en rioolbuizen. Voor veel producenten en aannemers is de gemeente Rotterdam zelfs de belangrijkste opdrachtgever. En dat biedt een hoop voordelen. Omdat de gemeente direct inkoopt bij de industrie weten we precies hoe hun processen werken en kunnen we in de raamcontracten gericht sturen op milieu-innovaties.

Download factsheets

In de onderstaande factsheets leest u meer over de gevolgde inkoopprocedures voor de betreffende producten.

Factsheet Lichtmasten

Factsheet Betonnen rioolbuizen

Factsheet Betonnen trottoirbanden

Factsheet Natuurstenen zitelementen

Inkoopcategorie: facilitair

Ter ondersteuning van de eigen bedrijfsvoering koopt de gemeente allerlei producten en dienstverlening in.

Denk daarbij aan alles wat nodig is voor de inrichting van onze kantoren (zoals computers, telefoons en catering) maar ook de onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en installaties die de gemeente in eigendom heeft. Afhankelijk van het type contract richten we ons op verschillende duurzaamheidsaspecten.

Download factsheets

In de onderstaande factsheets leest u meer over de gevolgde inkoopprocedures voor de betreffende producten.

Factsheet Kantoormeubilair

Factsheet Relatiegeschenken

Inkoopcategorie: energie

Download factsheets

In de onderstaande factsheets leest u meer over de gevolgde inkoopprocedures voor de betreffende producten.

Er zijn op dit moment nog geen factsheets beschikbaar

Inkoopcategorie: gebouwen

Download factsheets

In de onderstaande factsheets leest u meer over de gevolgde inkoopprocedures voor de betreffende producten.

Er zijn op dit moment nog geen factsheets beschikbaar.

Meer over Wat wij doen

Ga direct naar:
Skip to content