Translate

Wat wij doen

Duurzame mobiliteit

HomeWat wij doenDuurzame mobiliteit

Rotterdam werkt aan een gezonde, aantrekkelijke, schone stad. Dat doen we samen met bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierin heeft mobiliteit een grote rol. We stimuleren uitstootvrije mobiliteit om te zorgen voor gezonde lucht in de stad.

Uitstootvrije mobiliteit levert een aantrekkelijkere stad op om in te wonen en werken en houdt de stad bereikbaar. Naast een schonere lucht draagt uitstootvrije mobiliteit bij aan de terugdringing van CO2-uitstoot. We pakken de klimaatverandering aan, in lijn met de wereldwijde klimaatafspraken. Hieronder ziet u wat de gemeente doet aan duurzame mobiliteit.

In mei 2022 is er een Afsprakenkader Zero Emissie Taxi’s ondertekend door onder andere de gemeente Rotterdam. Het wordt voor gemeenten mogelijk om taxi’s toe te voegen aan gebieden waar alleen voertuigen komen die rijden zonder uitlaatgassen (zero-emissiezones). Taxi’s maken veel kilometers in de stad. Dit is dus een mooie stap op weg naar een schonere omgeving met minder verkeerslawaai. Samen met vier andere grote gemeenten en enkele vertegenwoordigers van de taxibranche heeft de gemeente Rotterdam haar handtekening gezet onder het plan dat steden vanaf 2025 mogen beslissen dat alleen uitstootvrije taxi’s hun stad in mogen. Ze spreekt hiermee de ambitie uit om dit juridisch mogelijk te maken. Dit geeft een verdere invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om transport te verduurzamen.

De gemeente Rotterdam rijdt met vuilniswagens door de stad om afval in te zamelen, medewerkers van de gemeente reizen naar bijeenkomsten en de gemeente voert onderhoudswerkzaamheden uit. In de periode tot 2030 verschonen we het gemeentelijke wagenpark. Al het vervoer wordt schoon, van de vuilnis- en veegwagen tot en met de dienstauto van de wethouder. Doel is om in stappen het vervoer te verschonen: in 2023 alle auto’s, in 2025 alle bestelbussen en in 2030 alle vrachtwagens.

De helft van het verkeer is woon-werk en zakelijk verkeer. Het is daarom belangrijk om vanuit de gemeente werkgevers te betrekken bij het behalen van de duurzame mobiliteitsdoelstellingen. Op 25 oktober 2021 is de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit opgericht. Ruim twintig Rotterdamse werkgevers sloten zich hierbij aan. Rotterdamse bedrijven werken hierin samen aan een schonere en aantrekkelijkere stad. Bedrijven die zich aansluiten zetten zich in om de CO2-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer voor 2030 minimaal te halveren.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de alliantiepartners en hoe u zich kan aanmelden voor de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Laadinfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor de overstap naar nul-emissiemobiliteit. Vraag en aanbod moeten op elkaar aansluiten. Uitgangspunt is dat laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de uitrol van elektrisch rijden. Beschikbaarheid van voldoende en juiste laadinfrastructuur, op de juiste locaties voor iedere doelgroep, is daarin belangrijk.

De gemeente Rotterdam is lid van de nationale coalitie Anders Reizen waar de ambitie is om de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (ten opzichte van. 2016). Met zakelijk reizen wordt bedoeld het woon-werk verkeer en de reizen ten behoeve van de werkgever, inclusief vliegreizen, per medewerker (fte). Dit is vastgelegd in de ‘pledge sustainable mobility’. Ook zijn we initiatiefnemer en lid van de Rotterdamse Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente Rotterdam een de milieuzone ingesteld voor vrachtauto’s met een emissieklasse 3 of lager. Deze maatregel geldt niet voor personen- en bestelauto’s. Zij mogen de milieuzone inrijden, ongeacht de leeftijd van de auto of emissieklasse.

De milieuzone voor vrachtauto’s blijft wel gelden. Hiermee zorgen we ervoor dat het verkeer in de stad schoner wordt en het voorkomt dat oudere vrachtauto’s de stad vervuilen. Vrachtauto’s van 40 jaar of ouder mogen de milieuzone wel in.

In Rotterdam stimuleren we het gebruik van deelvervoer. Daarom werken in we in verschillende projecten aan het bereikbaar en toegankelijk maken van deelmobiliteit. Mobility-as-a-Service is hier onderdeel van; altijd toegang tot het (deel)vervoer dat bij uw reis past op het moment dat u het nodig hebt. Landelijk werken diverse partijen aan de ontwikkeling van dit concept. Ook in de regio Rotterdam/Den Haag wordt samengewerkt om reizigers zo snel en comfortabel mogelijk te laten reizen. De app die hiervoor is ontwikkeld, is de Moves app. Hiermee plant, boekt en betaalt u uw reis op één platform.

Op deze pagina vindt u meer informatie over Moves.

De RET verschoont de busvloot in Rotterdam in tranches. De eerste tranche van 55 elektrische bussen rijdt sinds 1 januari 2021 door de Rotterdamse straten. Sinds mei 2021 is al 21% van de dienstregelingkilometers van de RET OV-bussen zero emissie uitgevoerd. In oktober 2021 zijn de eerste elektrische bussen van de tweede tranche geleverd en een maand later zijn de proefritten voltooid. In Schiedam, Maassluis en Rotterdam rijden nu ook zero emissiebussen op lijnen die eerder nog werden bediend met dieselvoertuigen.

In totaal stromen er in 2022 42 bussen in. De invoering van de nieuwe bussen is onderdeel van de geleidelijke overgang naar een volledige zero emissie busvloot in 2030. De instroom van de nieuwe bussen gaat gepaard met de uitstroom van oude dieselbussen. Tussen 2024 en 2029 volgen de laatste twee nieuwe series bussen.

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om de CO2-uitstoot terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de elektrische watertaxi’s is er nu een start gemaakt om het vervoer over water ook schoner te maken. Bovendien is de overtocht met het veer in combinatie met lopen, fiets, OV en deelvervoer een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de stad.

Daarnaast blijft het vervoer op afroep door de snelle watertaxi’s bestaan; zo’n vijftig steigers in het centrumgebied worden daarmee bediend. Ook deze snelle watertaxi’s zullen voor 2030 zero emissie watertaxi’s worden.

In Rotterdam zijn overheid en bedrijfsleven samen op weg naar schone en efficiënte stadslogistiek. Niet alleen afspraken, acties en de wil om samen te werken zijn vastgelegd in het convenant Zero Emissie voor bestel- en vrachtauto’s, maar ook de omvang van de Zero Emissie Zone is samen met de convenantpartners bepaald.

Vanaf 1 januari 2025 moeten in de Zero Emissie Zone (ZE-zone) in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s, bestemd voor het vervoeren van goederen of het uitvoeren van diensten, uitstootvrij zijn. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn deze voertuigen bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Het gaat bijvoorbeeld om voertuigen die gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven. Maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling.

Op deze pagina vindt u meer over de ZE-zone, de toegangseisen en het platform Logistiek010.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud