Translate

Wat wij doen

Internationaal

HomeWat wij doenInternationaal

Internationale samenwerking en kennisuitwisseling is belangrijk voor het creëren van een duurzamere wereld en het behalen van klimaatdoelstellingen. Rotterdam is daarom op diverse manieren verbonden met andere steden in de wereld.

Naar aanleiding van het klimaatakkoord in Parijs hebben we met een Pluspakket op het programma Duurzaam de ambities nog groter gemaakt. Steden spelen een steeds grotere rol in de wereldeconomie. En na het ondertekenen van het klimaatakkoord zetten steden wereldwijd nog een tandje bij om deze doelen te behalen. Daarom geeft Rotterdam extra aandacht aan het vermarkten van onder meer duurzaamheid, klimaatadaptatie, watermanagement en resilience. Op deze thema’s hebben wij internationaal een voorbeeldfunctie opgebouwd voor andere steden.

Internationale programma's en projecten

De C40 Cities Climate Leadership Group verbindt meer dan 90 van ’s werelds grootste steden. Dat is goed voor meer dan 650 miljoen mensen en een kwart van de wereldeconomie. C40 is een burgemeestersnetwerk dat zich inzet voor de aanpak van de klimaatverandering. Het C40 netwerk ondersteunt steden in het effectief samenwerken en kennisdelen. Samen ondernemen zij meetbare, duurzame acties tegen klimaatverandering. Ook stimuleren ze stedelijke actie die de uitstoot van broeikasgassen vermindert, terwijl het de gezondheid, het welzijn en de economische mogelijkheden van stedelijke burgers vergroot.

Steden overal ter wereld ervaren veranderingen in het klimaat; hitterecords worden verbroken en er valt steeds meer hevige neerslag. In de zomer van 2017 opende C40 de Academy for Climate Adaptation in Rotterdam. Deze academie geeft masterclasses in klimaatadaptatie aan C40 steden. De eerste delegatie was afkomstig uit Dubai en verbleef een week in Rotterdam. Daar volgden de ze lessen en maakten ze kennis met experts uit het bedrijfsleven zoals Deltares en Arcadis.

Website: C40 Cities Climate Leadership Group
Twitter: @c40cities

Meer dan twee derde van ’s werelds grootste steden zijn kust- of deltasteden. Deze zijn extra kwetsbaar voor een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Miljoenen mensen worden hierdoor blootgesteld aan het risico van extreme overstromingen en stormen. Het Connecting Delta Cities network (onderdeel van C40) ondersteunt de projecten van deltasteden om ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer en klimaatgerelateerde aanpassingen aan te pakken. Het CDC netwerk brengt deltasteden samen om kennis over klimaatadaptatie uit te wisselen. Ook delen ze ‘best practices’ die steden kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun aanpassingsstrategieën.

Website: Connecting Delta Cities
Twitter: @connectdelta

Voor het project ‘LIFE@Urban Roofs’ kregen Rotterdam en haar partners een subsidie om drie locaties onder handen te nemen; de Peperklip, de Robert Fruinstraat en De Heuvel. Hier wordt de komende vijf jaar onderhoud uitgevoerd aan het dak. Een goed moment om te kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe functies op het dak. Zo worden bijvoorbeeld maatregelen getroffen die regenwater tijdelijk opvangen om het riool te ontlasten. Ook worden de daken vergroend en krijgen lokale energieopwekking en waar mogelijk een sociale functie.

LIFE is een Europees subsidieprogramma ter ondersteuning van milieu-, natuurbehoud- en klimaatactieprojecten in de hele EU. Sinds 1992 heeft LIFE meer dan 4500 projecten medegefinancierd. Innoveren kun je niet alleen. Op de drie verschillende locaties wordt samengewerkt met de Rotterdamse partners Vestia, Stichting Arosa, De Rotterdamsche Vastgoed Maatschappij, Stichting Gebouw De Heuvel en Trivestor Beleggingen en de stad Veijle in Denemarken. De gemeente deed mede namens deze partijen de subsidieaanvraag. Mede dankzij dit LIFE-programma wordt Rotterdam nu weer een stukje klimaatbestendiger. De projecten leveren een directe bijdrage aan de doelstellingen van bestaande programma’s om de stad te verduurzamen zoals Resilient Rotterdam en Water Sensitive Rotterdam.

Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, globalisering en de nieuwe economie brengen nieuwe kansen en risico’s met zich mee. Door de weerbaarheid en veerkracht van de stad te vergroten zorgt Resilient Rotterdam ervoor dat Rotterdam klaar is voor de kansen en uitdagingen van de toekomst. Het programma is onderdeel van het Resilient Cities Network, een netwerk van meer dan 100 steden over de hele wereld.

Wil je meer weten over Resilient Rotterdam? Bekijk dan de website of de social mediakanalen.

Twitter: @resilientrdam
LinkedIn: Resilient Rotterdam

Triple-A is een samenwerkingsverband tussen twee universiteiten, zeven lokale overheden (waaronder de gemeente Rotterdam) en een netbeheerder uit vier Europese landen. Het doel van het project is om de verduurzaming van eengezinswoningen te versnellen, met name op het gebied van energiebesparing. Het maakt deel uit van het Interreg 2 Zeeën Programma (projectnummer 2S02-029), en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Zuid-Holland en West-Vlaanderen. 

Lees hier meer over Triple-A. 

URBACT is al meer dan 10 jaar een Europees subsidieprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op kennisuitwisseling en het verduurzamen van de stedelijke omgeving. Want steden spelen een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van onze samenleving.

Binnen URBACT zijn er verschillende netwerken. URBACT Resilient Europe is een netwerk van 11 Europese steden die samenwerken om ervaringen te delen over het veerkrachtiger maken van een stad. Door klimaatverandering en de energietransitie, staan steden voortdurend voor de uitdaging om op huidige trends in te spelen en toekomstbestendig te worden. De aanpak van Resilient Europe is om lessen te leren uit de experimenten in een bepaalde wijk. Iedere stad kent uitdagingen zoals armoede en de overgang van fossiele naar duurzame energie. Maar iedere stad is anders en er is geen vaste oplossing. Door het gesprek aan te gaan met bewoners en samen tot een idee te komen voor hun straat, kiest Resilient Europe voor een burgerparticipatie en co-creatie. Het Urbact Resilient Europe project loopt van september 2015 tot mei 2018. De steden leveren aan het eind van deze periode op basis van hun experimenten een ‘plan van aanpak’ op. Dit plan kan dan weer dienen als inspiratie voor andere steden.

Website: URBACT
Twitter: @ResilientEurope

Het idee achter het Europese project Save the Homes is dat investeren in duurzame renovatie van woningen heel belangrijk is voor het versterken van het milieu, de economie en de kwaliteit van leven. Een groot deel van de woningen in Europa is niet voldoende geïsoleerd of heeft matige energieprestaties. Dat heeft invloed op onder andere de gezondheid van de bewoners en hun energiekosten.

De gemeente Rotterdam werkte in dit Europese project samen met de Spaanse stad Valencia. In de Rotterdamse pilot werkte de gemeente samen met Alex Energie en de Bouwhulpgroep aan een aanpak om woningen in Prins Alexander toekomstbestendig te maken. In het voorgestelde ‘Citizen Hub als een one-stop-shop’ model kunnen bewoners bij een centrale uitvoerder terecht voor ondersteuning bij het renoveren en verduurzamen van hun woningen.

Lees hier meer over Save the Homes.

 
 
 
Dit project heeft financiering ontvangen van het H2020-kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie onder subsidieovereenkomst nr. 892749. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van de Europese Gemeenschappen. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van de daarin vervatte informatie kan worden gemaakt.

Meer over Wat wij doen

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud