Translate

Windenergie

Windpark Beneluxplein

HomeWat wij doenWindenergieWindpark Beneluxplein

In het kader van de energietransitie werkt de gemeente Rotterdam aan de opwek van schone energie. Landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal zijn afspraken gemaakt over hoe we schone energie opwekken. Er komen bijvoorbeeld windparken op zee. Maar dit is niet genoeg om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar schone energie. Daarom worden er ook windmolens op land gebouwd. In de gemeente Rotterdam komen op vijf locaties windmolens. Een van die locaties is gepland bij het verkeersknooppunt Beneluxplein.

Waarom windmolens?

Wereldwijd werken we aan het verminderen van onze impact op het klimaat. In Nederland is afgesproken dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook is de ambitie dat in 2030 1,5 miljoen huishoudens van het gasnet af zijn en dat in 2050 alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd (aardgasvrij). Dat vraagt iets van alle gemeenten.
Rotterdam draagt hieraan bij, met als doel een duurzame en schone stad te worden, waarin niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties prettig wonen en werken. In 2050 is de stad klimaatneutraal: dat betekent dat hoe we dan leven, geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Denk hierbij aan elektrisch rijden, koken, verwarmen en koelen. Om dit te kunnen doen is veel schone energie nodig. We vervangen olie, kolen en aardgas door schone energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De opgave is groot, daarom werkt ook de gemeente aan windenergie op land.

Windmolens Beneluxplein

In 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland op basis van een milieueffectrapportage (planMER) vijf locaties in Rotterdam aangewezen voor het realiseren van windenergie. Eén van deze locaties ligt bij het verkeersknooppunt Beneluxplein. Het totale opgestelde energievermogen van de windmolens was in de oorspronkelijke studies begroot op 9 tot 12 megawatt (bij een oorspronkelijke opstelling van 3 of 4 windmolens van 3 megawatt).
De gemeente laat een milieueffectrapportage (planMER) uitvoeren om te bekijken wat de mogelijkheden zijn in het gebied. Daarbij werken we samen met de gemeente Albrandswaard en de klankbordgroepen Albrandswaard, Hoogvliet en Pernis.

Zoekgebied VRM locatie
Afbeelding: Zoekgebied windmolens bij Beneluxplein

Meedenken over windmolens Beneluxplein

We begrijpen dat de komst van windmolens impact heeft en u zich misschien ongerust maakt. We doen ons best om de vragen, zorgen en ideeën van bewoners te verzamelen en daar onze plannen op aan te passen. We informeren u graag over de mogelijkheden om mee te denken en mee te praten. Dit kan in ieder geval op de volgende onderwerpen:

 • Onderzoek naar de milieu- en gezondheidseffecten (planMER)

  Op dinsdag 19 september 2023 heeft Witteveen+Bos een informatiebijeenkomst georganiseerd over de planMER. Tijdens deze bijeenkomst konden omwonenden  meedenken over wat er onderzocht moet worden in de planMER in relatie tot de thema’s Geluid, Slagschaduw, Veiligheid, Natuur & Landschap. Een verslag van de bijeenkomst vindt u hier. Omwonenden kunnen ook meedenken via de online participatieomgeving ‘InBeeld’. Dit platform stelt de omgeving in staat om op een landkaart input, belemmeringen en suggesties te delen over het project. 

 • Tendervoorwaarden (zoals milieueffecten en financiële participatie)
 • De manier waarop de ontwikkelaar bewoners en andere belanghebbenden betrekt bij (de bouw van) het windproject
 • Financiële voordelen voor het gebied
 • Vergunningaanvraag en –verlening (inspraak en beroep)

Wilt u op de hoogte gehouden worden en uitnodigingen ontvangen om mee te denken? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Beneluxplein door een e-mail te sturen naar: windparkbeneluxpleinso@rotterdam.nl.

Vertegenwoordiging Pernis, Hoogvliet en Albrandswaard

De klankbordgroep Albrandswaard komt op voor de belangen van bewoners uit Albrandswaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van Bragt, via windenergie.albrandswaard@gmail.com. Voor de belangen van bewoners uit Hoogvliet is er ook een klankbordgroep. Heeft u daar vragen of opmerkingen voor, dan kunt u contact opnemen met de heer C. van Hulst, via c.vanhulst@wijkraadrotterdam.nl. Om in contact te komen met de klankbordgroep kunt u contact opnemen met de wijkraad van Pernis.

Het bouwen van windmolens op land heeft gevolgen voor de omgeving. Op verzoek van de klankbordgroep Albrandswaard, bewoners (Pernis, Hoogvliet) en de gemeenteraad is begin 2022 toegezegd de effecten op de omgeving in kaart te brengen, voorafgaand aan verdere stappen in de ontwikkeling van het windpark. Daarom is Witteveen+Bos (W+B), een onafhankelijk onderzoeksbureau, geselecteerd om een milieueffectenrapportage te maken, oftewel een planMER. De mogelijke opstellingen van windmolens en wat daarbij de (milieu)effecten zijn op de omgeving worden in de planMER onderzocht. De bewoners en klankbordgroepen van Albrandswaard, Hoogvliet en Pernis kunnen meedenken over welke effecten op de omgeving onderzocht moeten worden. Ook wordt in de planMER gekeken naar de mogelijke opstellingen van windmolens bij het Beneluxplein. De inzichten uit de planMER worden meegenomen in de verder stappen in de ontwikkeling van het windpark. 

Meedenken over de planMER?
Op dinsdag 19 september 2023 heeft Witteveen+Bos een informatiebijeenkomst georganiseerd over de planMER. Tijdens deze bijeenkomst konden omwonenden  meedenken over wat er onderzocht moet worden in de planMER in relatie tot de thema’s Geluid, Slagschaduw, Veiligheid, Natuur & Landschap. Een verslag van de bijeenkomst vindt u hier. Omwonenden kunnen ook meedenken via de online participatieomgeving ‘InBeeld’. Dit platform stelt de omgeving in staat om op een landkaart input, belemmeringen en suggesties te delen over het project.

Aanvullend geluidsonderzoek
Vanuit de klankbordgroepen en andere bewoners
in de omgeving is de wens uitgesproken om een aanvullend onderzoek naar de
geluidsbelasting in het plangebied te laten doen. De gemeente Rotterdam heeft
besloten dat een aanvullend geluidsonderzoek voor dit plangebied van toegevoegde
waarde is en gaat deze opdracht uitzetten. De resultaten van het aanvullend geluidsonderzoek worden opgenomen in de PlanMER.

Bijeenkomst klankbordgroepen
Op dit moment wordt gewerkt aan de onderzoeksopzet
van de planMER. Deze onderzoeksopzet wordt ook wel de Notitie Reikwijdte
Detailniveau genoemd, oftewel NRD. De eerste conceptversie van het NRD is
afgelopen 18 december gedeeld met de klankbordgroepen. De opmerkingen van de
klankbordgroepen zijn door Witteveen+Bos verwerkt. De tweede conceptversie ligt
momenteel bij de klankbordgroepen voor de laatste reactie. 
 

Terinzagelegging NRD
De opmerkingen van de klankbordgroepen worden verwerkt
in de laatste versie NRD.  Zodra de NRD af is, wordt deze door de gemeente
Rotterdam ter inzage gelegd. Dan heeft de omgeving zes weken de tijd om een
zienswijze (inhoudelijke reactie en of aanvulling) in te dienen. Het is nog
niet duidelijk wanneer dit is. Zodra er meer informatie bekend is leest u dit op deze webpagina. 
 

De uitkomsten van het planMER laten zien welke opstellingen van windmolens (locatie, aantal, vermogen) mogelijk zijn in het gebied en wat de milieueffecten ervan zijn. De mogelijke opstellingen die uit het planMER komen bekijken we op beschikbaarheid (welke windmolens zijn er op de markt) en financiële haalbaarheid. Daarom laten we de opties uit het planMER doorrekenen. Deze berekening laat zien of de opstellingen die mogelijk zijn in het gebied ook financieel haalbaar zijn voor de partij die de windmolens bij Beneluxplein uiteindelijk gaat ontwikkelen. Op basis van de uitkomsten van het planMER en de berekeningen van de financiële haalbaarheid kiest de gemeente voor de best mogelijke opstelling. Daarna wordt de tender gepubliceerd waar marktpartijen zich op kunnen inschrijven.  

De uitkomsten van het planMER, input van bewoners, wijkraden en de klankbordgroepen en de financiële haalbaarheid neemt de gemeente mee in de eisen, wensen en tendervoorwaarden voor de ontwikkeling van de windmolens op Beneluxplein. Dat noemen we tendervoorwaarden. Een ontwikkelaar moet bij de inschrijving een plan voorleggen dat minimaal aan deze tendervoorwaarden voldoet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gevolgen voor de natuur, volksgezondheid, veiligheid, geluid, slagschaduw, etc. Er gelden altijd normen, maar ook kijkt de gemeente waar strengere eisen gesteld kunnen of moeten worden door lokale omstandigheden.
Een ontwikkelaar moet altijd aan de eisen voldoen. Daarnaast kan hij extra punten scoren door te voldoen aan extra wensen. De ontwikkelaar die aan de eisen voldoet én de meeste punten scoort, mag uiteindelijk de windmolens op locatie Beneluxplein verder ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat de omgeving ook profiteert van de opbrengsten van windenergie. De ontwikkelaar moet een deel van de opbrengsten storten in een gebiedsfonds voor de omgeving. Dit geld kan besteed worden aan bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin of groen. Bewoners in de buurt kunnen meebepalen wat er met het geld gebeurt. De grondeigenaren maken hierover samen met bewoners afspraken met de uiteindelijke ontwikkelaar. Bewoners en ondernemers uit de omgeving kunnen via een energiecoöperatie ook mede-eigenaar worden van de windmolen en op die manier profiteren van de opbrengsten.

Een nieuwe of bestaande energiecoöperatie uit de omgeving kan mede-eigenaar worden van de windmolens en zorgen voor groene energie voor de omgeving. In januari is de energiecoöperatie Windturbines Beneluxplein opgericht. Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 bewoners uit Pernis, Albrandswaard en Rhoon. Wilt u meedoen? Dan kunt u mailen naar info@beneluxplein.energy. Wilt u meer informatie? Kijk dan op: www.beneluxplein.energy

Veel zaken hebben invloed op de planning. Datzelfde geldt voor hoe het onderzoek loopt. Toch geven we hieronder een voorlopige planning, zodat u een beeld krijgt van het proces. Als er een gedetailleerde planning beschikbaar is, staat die op deze website. Ook leest u wanneer wij u betrekken bij het proces.

Maart 2023 
De gemeente heeft een uitvraag gepubliceerd om een bureau te vinden dat de milieueffectrapportage (hierna: planMER) kan uitvoeren. In de planMER worden de mogelijke opstellingen van de windmolens onderzocht en wat daarbij de (milieu)effecten zijn op de omgeving.

Juni 2023
De gemeente heeft, na de beoordeling, een onafhankelijk bureau gekozen dat de planMER gaat uitvoeren. De keuze is gevallen op Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV.

September 2023
De experts van Witteveen+Bos hebben bewoners uitgenodigd om mee te denken over wat in het planMER onderzocht moet worden. De gemeente houdt dit proces in de gaten als opdrachtgever.

2024
Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De eerste stap in het planMER onderzoek is de zogeheten ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD). De NRD bepaalt de reikwijdte/scope van wat onderzocht wordt in de planMER. Zodra de NRD af is, wordt deze door de gemeente Rotterdam ter inzage gelegd. U heeft dan 6 weken de tijd om hierop te reageren.  Op basis van de reacties wordt de NRD definitief gemaakt.

Start onderzoeken planMER
Nadat de NRD definitief is gemaakt, starten de onderzoeken naar de verschillende thema’s die zijn benoemd in de NRD. De NRD vormt de basis voor de planMER.

Presentatie uitkomsten PlanMER
We presenteren de uitkomsten van de onderzoeken in de planMER aan de omgeving. Bij de uitkomsten zit ook het financiële haalbaarheidsrapport dat door een ander onafhankelijk adviesbureau wordt opgesteld. Aan de hand van de planMER en het financiële rapport neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de tender voor de realisatie van de windmolens.

2025
Tender voor realisatie van windmolens

De gemeente Rotterdam zet samen met de medegrondeigenaar (het Rijksvastgoedbedrijf) de tender uit voor de realisatie van de windmolens. Een tender is een opdracht voor marktpartijen en energie coöperaties, waarin ze kunnen aangeven dat ze geïnteresseerd zijn om de opdracht uit te voeren door een inschrijving en een plan in te dienen. Vervolgens wordt er een partij geselecteerd die voldoet aan de gestelde voorwaarden van de gemeente Rotterdam en medegrondeigenaar.

De gekozen ontwikkelaar zorgt er samen met de gemeente Rotterdam voor dat bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden bij het windproject. Ook start de ontwikkelaar aanvullende onderzoeken en het proces rondom de financiële participatie in het windproject.

Omdat de verdere ontwikkelingen van dit project verder in de toekomst liggen staan ze hieronder puntsgewijs genoemd.

2026

         Aanvraag vergunningen

         Zienswijze periode ontwerpbesluit

2027

         Besluit over vergunningen

         Beroep Raad van State

2028

         Uitspraak Raad van State

         Contracten en financiering vanuit ontwikkelaar

         Start realisatie windmolens

2029
De windmolens zijn in gebruik en leveren stroom

De gemeente bouwt zelf geen windmolens. Dat doet een ontwikkelaar. Wel stellen we eisen aan de ontwikkelaar en zorgen we dat het proces goed verloopt. De gemeente Rotterdam let op uw belangen door:

 • Mogelijke hinder van de windmolens voor bewoners (denk aan zicht, geluid- en slagschaduw) en effecten op de natuur te onderzoeken en te beperken.
 • Regie op communicatie en participatie in het project, het afstemmen met klankbordgroepen en bewoners.
 • Bewoners in de buurt en omliggende bedrijven financieel te laten meedoen aan de exploitatie van de windmolens.
 • De windmolens zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Voordat er een ontwikkelaar is zorgt de gemeente voor de communicatie en gesprekken met bewoners. Daarna neemt de ontwikkelaar dit over, maar kijkt de gemeente mee met de communicatie en bewaakt de zorgvuldigheid van het proces.

De ontwikkelaar die na de tender wordt gekozen, moet voor de bouw van windmolens op Beneluxplein een omgevingsvergunning aanvragen. De ontwikkelaar zal ook bij de Omgevingsdienst Haaglanden (voor de wet op de natuurbescherming) en bij Rijkswaterstaat (omgevingsvergunning) een vergunning aanvragen. De gemeente, Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat hebben zes maanden om de aanvragen te behandelen.

Wanneer de ontwerpbesluiten van de gemeente en de bevoegde instanties klaar zijn, worden alle stukken als één pakket ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. U heeft dan de mogelijkheid om uw mening (zienswijze) te geven over het ontwerpbesluit.

Na de periode van terinzagelegging worden de zienswijzen zorgvuldig bekeken. Er kunnen nog wijzigingen op de plannen uit voort komen, voordat de gemeente een besluit neemt. De reactie op de zienswijzen komt terecht in een Nota van Beantwoording. Deze wordt samen met het definitieve besluit gepubliceerd.

Als de gemeente de vergunning heeft verleend kunt u indien gewenst binnen 6 weken in beroep gaan bij de Raad van State. Dit geldt zowel voor de omgevingsvergunning als voor de ontheffing van de Wet Natuurbescherming.

Werken aan schone energie doen we niet alleen. Provincie Zuid-Holland heeft in 2012 met de gemeenten in de regio Rijnmond afspraken gemaakt om te werken aan windenergie. Een van die afspraken is om minimaal 150 megawatt aan windenergie te realiseren voor 2025. Meer informatie hierover vindt u in het Convenant Windenergie Stadsregio Rotterdam uit 2012. Bij de ontwikkeling van windmolens op Beneluxplein stemt gemeente Rotterdam af met buurgemeente Albrandswaard.

Hoeveel schaduw is er door de windmolens?
De draaiende wieken veroorzaken schaduw op de grond of op gebouwen. Dit heet slagschaduw. Dit kan in sommige gevallen als hinderlijk ervaren worden. Daarom zijn er wettelijke regels voor. Vanuit de huidige normen is per jaar maximaal 6 uur slagschaduw toegestaan. In een stilstandsregeling legt de gemeente Rotterdam vast wanneer de windmolens moeten worden stilgezet. Dit wordt tijdens het planMER besproken met bewoners, wijkraden en klankbordgroep Albrandswaard. De ontwikkelaar moet zich aan de vastgelegde normen houden.

Hoeveel geluid mogen de windmolens maken?
Bij één of twee windmolens op een locatie zijn de huidige wettelijke normen voor geluid van windmolens voor de dichtstbijzijnde woningen maximaal 47 decibel overdag (Lden) en 41 decibel ’s nachts (Lnight). Deze zogenaamde Lden en Lnight normen zijn jaargemiddelde berekeningen die aan het eind van het jaar worden bepaald. Als omwonenden een melding van geluidsoverlast maken, zal de DCMR Milieudienst Rijnmond een controlemeting uitvoeren en gegevens van de windmolen opvragen en controleren daarmee of de geluidsnormen overtreden worden. Hoeveel geluid de windmolens precies mogen maken wordt in de tendervoorwaarden gezet.

Wat kan ik doen als de waarde van mijn huis daalt door de windmolens?
Voor de bouw van de windmolens is een omgevingsvergunning nodig die afwijkt van het bestemmingsplan. Dit kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Als dat het geval is, kan de waardedaling in sommige gevallen worden vergoed. Dit wordt planschade genoemd. Ook hier zijn wettelijke regels en rekenregels voor. Als de vergunning voor de bouw van een windmolen wordt verleend en daarvoor ontheffingen gegeven worden in het bestemmingsplan, en u denkt dat dit gevolgen heeft voor de waarde van uw woning, kunt u een aanvraag tegemoetkoming planschade indienen bij de gemeente. Uiteindelijk is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het vergoeden van de planschade. Voor meer informatie over planschade en de vergoeding zie: www.rotterdam.nl/loket/planschade.

Waarom is deze plek gekozen voor het bouwen van windmolens?
Om schone en duurzame energie op te wekken heeft de provincie Zuid-Holland vijf locaties in Rotterdam aangewezen voor het ontwikkelen van windenergie. Naast oplossingen zoals wind op zee, zonnepanelen en groene daken, is windenergie op land een extra maatregel om de energietransitie te realiseren. Om een zorgvuldige afweging te maken heeft de provincie deze vijf locaties laten onderzoeken op geschiktheid voor windenergie. De provincie heeft hiervoor in een eerder stadium op een programma milieueffectrapport laten opstellen. Op basis hiervan, een advies van de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en de zienswijzen vanuit verschillende gemeentebesturen die zijn ingediend, zijn deze locaties tot stand gekomen. Meer informatie over dit proces vindt u hier.

Wat doet de gemeente met nieuwe normen vanuit de Rijksoverheid?
De Rijksoverheid werkt momenteel aan nieuwe normen voor windmolens. Dit is het gevolg van een rechterlijke uitspraak (het zogenaamde Nevele arrest). Deze uitspraak houdt in dat je bij ruimtelijke besluitvorming niet kan aansluiten bij de algemene normen (huidige wetgeving) voor windparken (Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling) vóórdat er een milieubeoordeling is gemaakt en de wetgeving daarop is aangepast als dat nodig is. De uitspraak betekent echter niet dat in de tussentijd helemaal geen nieuwe besluiten meer kunnen worden genomen over windmolenparken. De gemeente (het bevoegd gezag) kan eigen normen opnemen in een bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning. Dit kan alleen als deze normen goed zijn onderzocht en gemotiveerd. Dus dat zij zijn voorzien van een actuele, op zichzelf staande en op de specifieke lokale situatie toegespitste motivering en onderzoek. Juist daarom organiseert de gemeente Rotterdam een planMER voor dit plangebied en de geplande windmolens bij Beneluxplein.
Update: Op 12 oktober 2023 heeft het ministerie van I&W het ontwerp van de nieuwe normen voor windmolens ter inzage gelegd: Windturbines leefomgeving | Platform Participatie. Het indienen van een zienswijze kan tot 22 november 2023.

Het gaat hier over nieuwe normen voor onder andere geluid, slagschaduw, externe veiligheid en afstand. De nieuwe normen zijn nog in concept en worden pas definitief nadat de consultatie en de daarop volgende parlementaire behandeling afgerond is. Naar verwachting is dit in 2024.
Op basis van de ontwerpregels kijkt de gemeente Rotterdam op korte termijn wat de gevolgen zouden zijn voor windprojecten en duurzaamheidsdoelstellingen, mochten de normen in deze vorm definitief worden vastgesteld. We houden u op de hoogte via Windenergie – Duurzaam 010. Ook via de Helpdesk Wind op Land vindt u meer informatie over het proces rondom de nieuwe normen: Vraag & antwoord | Helpdesk Wind op Land

Hier vindt u bestuurlijke documenten over het project Windenergie Beneluxplein:

Archief documenten en bijeenkomsten

Archief fotopunten

Voor Hoogvliet, Pernis en Poortugaal zijn er 19 fotopunten met een impressie van de windturbines. De visualisaties zijn door onderzoeksbureau Pondera gemaakt.

 1. Oud Pernisseweg
 2. Groenedijkviaduct
 3. Speeltuin Bos Valckesteyn
 4. Pieter Klobbaertlaan
 5. Nieuwe Langeweg
 6. Nabuccostraat
 7. Rotonde Laning – Aveling
 8. Aveling – Groene Kruisweg
 9. Rotonde Kouwenaardseweg
 10. Metrostation Hoogvliet
 11. Duifhuisweg
 12. Kouwenaardseweg
 13. Hoogvlietsekerkweg
 14. Metrostation Pernis
 15. Pernisserpark
 16. Pastoriedijk
 17. Heersdijk
 18. Pernisseweg
 19. Mandenmakerstraat

Hoe worden de fotopunten gemaakt?

Het onderzoeksbureau Pondera heeft de foto’s (visualisaties) met de windmolens erin gemaakt. Op elke fotopunt zijn 30 verschillende foto’s gemaakt die samen zijn gevoegd tot één 360-graden foto (bolfoto). Om ervoor te zorgen dat de windmolen de juiste hoogte heeft, worden referentiepunten gebruikt. Referentiepunten zijn opvallende hoge gebouwen, zoals kerktorens, schoorstenen of flatgebouwen. Eén zo’n referentiepunt is bijvoorbeeld de schoorsteen van Shell. Het programma WindPRO zet de windmolen op de juiste plek en met de juiste hoogte in de visualisaties.

Archiefkaart met fotopunten van oude situatie (2022).

Meer over Windenergie

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud