Translate

Windenergie

Uitbreiding Windpark Rozenburg

HomeWat wij doenWindenergieUitbreiding Windpark Rozenburg

Op deze projectpagina vindt u meer informatie over de uitbreiding van het windpark op de landtong Rozenburg.

Vergunningaanvraag Pondera

Ontwikkelaar Pondera heeft op 28 oktober 2022 de omgevingsvergunning aangevraagd. Meer informatie hierover leest u in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Uitbreiding Windpark Rozenburg – november 2022

Uitkomst gesprek provincie Zuid-Holland over de locaties Rozenburg en Beneluxplein

In het coalitieakkoord ‘Eén stad‘ is aangekondigd dat het college van Rotterdam in gesprek gaat met de provincie Zuid-Holland over de op de Landtong Rozenburg en het Beneluxplein geplande ontwikkelingen van windmolens. Deze passage is opgenomen naar aanleiding van de zorgen die omwonenden hebben rondom deze twee locaties. Het college vindt het belangrijk daar gehoor aan te geven. Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) heeft in lijn met het coalitieakkoord met de gedeputeerde van de provincie Dhr. Potjer het gesprek gevoerd over een mogelijke andere locatie voor de windturbines.

In meerdere gesprekken heeft de gedeputeerde aangegeven de gemeente aan de afspraken te zullen houden. Dit betekent dat de ontwikkelingen van de geplande windmolen op de Landtong Rozenburg doorgaat. Het stadsregioconvenant vraagt veel van alle hieraan gebonden regiogemeenten, dat geldt niet alleen voor Rotterdam. Tegelijkertijd loopt de urgentie van de energietransitie op. De provincie is bevoegd gezag voor de opgave windenergie en besteedt deze bevoegdheid slechts uit aan gemeenten zolang zij hier uitvoering aan geven. Kort gezegd; als Rotterdam het niet doet, dan neemt de provincie de regie terug en zal de provincie de ontwikkeling doorzetten.

Wethouder Zeegers heeft, in overleg met het college, geconcludeerd dat het beter is om als gemeente zelf uitvoering te geven aan deze afspraken, samen met de omwonenden. Een scenario waarbij de provincie het van de gemeente overneemt is niet wenselijk. Gezien het belang van de energietransitie en de impact voor de omwonenden wil de gemeente regie behouden.

De realisatie van windenergie op land heeft een aanzienlijke ruimtelijke impact op de omgeving. Er gaat aan de realisatie van de windturbines daarom uitvoerig onderzoek en een participatietraject vooraf. In het participatietraject van de afgelopen maanden in Rozenburg en Maassluis is uitgebreid stil gestaan bij aspecten zoals geluid, zicht, natuur, veiligheid, en financiële participatie.

Desondanks realiseren wij dat windturbines in een stedelijke omgeving een gevoelig onderwerp blijven. Uw begrijpelijke zorgen hieromtrent ontgaat ons niet. Wethouder Zeegers zal er dan ook zorg voor dragen dat het vervolgproces met aandacht en zorgvuldigheid doorlopen wordt.

Vervolgstappen

Voor Landtong Rozenburg zal Pondera binnenkort de vergunning aanvragen. Alle stukken zullen ter inzage gelegd worden. Bewoners en belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierop kenbaar maken voordat wij overgaan tot het eventueel verlenen van de vergunning. De vergunningaanvraag zal door de gemeente en andere bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat) getoetst worden op o.a.:

  • Naleven normen milieueffecten en veiligheid
  • Naleven normen natuurbescherming
  • Toetsing waterkwaliteitsdoelen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar
windparkrozenburg@rotterdam.nl

2017
Provincie Zuid- Holland heeft de zoeklocatie Uitbreiding windpark Rozenburg aangewezen. Deze locatie is opgenomen in het Stadsregionale convenant windenergie.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben voor Rozenburg en Maassluis informatieavonden georganiseerd gericht op de repowering (10 bestaande windturbines vervangen door 9 grotere windturbines) en de uitbreiding met 2 extra windturbines.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben dialoogtafels georganiseerd over beide windparken. Eneco had daarbij het milieueffectrapport (MER) gepresenteerd voor beide windparken, waarbij voor beide windparken is uitgegaan van een maximale tiphoogte van 195 meter.

2020
De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf ging niet akkoord met een onderhandse aanbesteding van de uitbreiding van het windpark aan Eneco, en heeft besloten dat voor de uitbreiding een aanbesteding nodig was.
Eneco heeft in navolging daarop aan de landelijke commissie MER gevraagd alleen advies te geven op het repowering-gedeelte van de MER; De commissie MER heeft daarop positief geadviseerd. Op basis van een onherroepelijke vergunning is de realisatie van de repowering gestart.

2021
Rijksvastgoedbedrijf heeft na een marktverkenning een aanbestedingsprocedure gestart. De aanbesteding is gegund aan Pondera – in combinatie met Rebel groep en Enercon. Deze ontwikkelaar komt met een planvoorstel en in overleg met de gemeente wordt de planparticipatie en de financiële participatie georganiseerd.

Beoogde locatie

In de vergunningaanvraag is een beoogde locatie voor de windturbine opgegeven. De windturbine is gepland op circa 230 meter ten oosten van uitkijktoren ‘Paal 83’ en op circa 60 meter ten noorden van de Noordzeeweg. Zie Figuur 1 en Figuur 2.

Figuur 1 Planlocatie en wijdere omgeving Figuur 1 Planlocatie en wijdere omgeving
Figuur 2 Planlocatie en directe omgeving Figuur 2 Planlocatie en directe omgeving

Alternatieve locaties
Naast de beoogde locatie zijn er ook andere mogelijke locaties onderzocht. De locaties die zijn onderzocht staan weergegeven in Figuur 3.

Blauwe stippen
De locaties aangegeven met de twee blauwe stippen waren al in 2018 in beeld. Deze zijn onderdeel van het milieueffectrapport (MER) dat door Bosch & Van Rijn voor de vervanging van de bestaande windturbines (repowering) op de landtong is opgesteld. De ontwikkeling van deze twee windturbines kon niet gelijktijdig met de repowering plaatsvinden, omdat volgens beleid van de grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) een aanbesteding nodig was.

Rode stip
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na aanbesteding gekozen voor Pondera. Daarbij is ingestoken op de ontwikkeling van één in plaats van twee windturbines. Dit betrof de locatie in het midden van de Nieuwe Waterweg/Het Scheur en het Calandkanaal, zoals in Figuur 3 aangegeven met een rode stip.

Figuur 3 Locatiealternatieven Figuur 3 Locatiealternatieven

Gele en groene stip
In overleg met gemeente Rotterdam en op basis van verschillende omgevingsfactoren is besloten om twee alternatieve locaties te onderzoeken. Dit betreffen de locaties met een gele en een groene stip in Figuur 3. De locatie die is aangegeven met de rode stip is niet verder onderzocht vanwege het grotere ruimtebeslag (impact) op het natuur- en recreatiegebied.
Op basis van de onderzoeksgegevens, verschillende stakeholdergesprekken en de vele reacties tijdens een informatiebijeenkomst op 31 januari 2022 is uiteindelijk gekozen voor de locatie aangegeven met de groene stip.

De locatie aangegeven met groene stip in Figuur 3 wijkt heel licht af van de uiteindelijk beoogde locatie zoals aangegeven in Figuur 1 en 2. Dit betreft een verschil van slechts 5 meter. Er is gekozen voor deze verschuiving in noordwestelijke richting om minimaal 170 meter (maximale wieklengte + 75 meter) afstand in te bouwen ten opzichte van bekende broedlocaties van de Lepelaar.

Gesprekstafels Pondera

Op 16 en 18 mei jl. heeft Pondera gesprekstafels georganiseerd over de uitbreiding van windpark Rozenburg. Tijdens deze bijeenkomst is Pondera met bewoners en ondernemers in gesprek gegaan over de onderwerpen natuur, geluid, inpassing (zicht), financiële participatie en slagschaduw.

Pondera heeft een samenvattingsverslag gemaakt met daarin per onderwerp de belangrijkste gesprekspunten, hand-outs (overzicht) van de onderwerpen en de presentatie die op beide avonden is getoond.

 

Online informatiebijeenkomst

Op 31 januari 2022 organiseerde de gemeente samen met de ontwikkelaar Pondera een online informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers van Rozenburg en Maassluis. We hebben alle vragen en antwoorden gebundeld.

 

Overige informatie

Heeft u vragen of wil u in contact komen met een van de projectmanagers? Stuur dan een e-mail naar windparkrozenburg@rotterdam.nl.

Meer over Windenergie

Ga direct naar:
Skip to content