Translate

Windenergie

Uitbreiding Windpark Rozenburg

HomeWat wij doenWindenergieUitbreiding Windpark Rozenburg

De gemeente Rotterdam werkt samen met haar buurgemeenten aan windenergie. Landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal zijn afspraken gemaakt over hoe we schone energie opwekken. Er komen bijvoorbeeld windparken op zee. Maar dit is niet genoeg om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar schone energie. Daarom worden er ook windmolens op land gebouwd. In de gemeente Rotterdam komen op vijf locaties windmolens. Een van die locaties is gepland op de Landtong Rozenburg. Op deze locatie staat ook al een bestaand windpark van Eneco.

Waarom windmolens?

Wereldwijd werken we aan het verminderen van onze impact op het klimaat. In Nederland is afgesproken dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook is de ambitie dat in 2030 1,5 miljoen huishoudens van het gasnet af zijn en dat in 2050 alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd (aardgasvrij). Dat vraagt iets van alle gemeenten.

Rotterdam draagt hieraan bij, met als doel een duurzame en schone stad te worden, waarin niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties prettig wonen en werken. In 2050 is de stad klimaatneutraal: dat betekent dat hoe we dan leven, geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Denk hierbij aan elektrisch rijden, koken, verwarmen en koelen. Om dit te kunnen doen is veel schone energie nodig. We vervangen olie, kolen en aardgas door schone energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De opgave is groot, daarom werkt ook de gemeente aan windenergie op land.

Uitbreiding Windpark Rozenburg

Aan de oostzijde van de bestaande windmolens wordt het windpark uitgebreid. In 2018 kon een uitbreiding met twee windmolens niet gelijktijdig met de repowering van Eneco plaatsvinden. In 2020 is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van maximaal twee windmolens op deze plek. In 2021 heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Als ontwikkelende partij is gekozen voor de samenwerkingspartijen bestaande uit Pondera Development, Rebel Group en Enercon.

Voorstel van de initiatiefnemer

De initiatiefnemer heeft een voorstel gepresenteerd voor de realisatie van één windmolen in het zoekgebied met een maximale tiphoogte (hoogte van de mast en de wieken samen) van 234 meter, in plaats van twee windmolens met beide een tiphoogte van 193 meter. Deze windmolen zal een vermogen krijgen van 6 tot 8 megawatt, waarmee jaarlijks ongeveer 5.200 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzaam opgewekte energie.

De afgelopen periode zijn er verschillende gesprekken gevoerd met bewoners en belanghebbenden over relevante thema’s zoals geluid, slagschaduw, ecologie, financiële participatie, zicht en ruimtelijke inpassing. Er zijn verschillende informatieavonden georganiseerd om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer en vragen te stellen. Hiermee heeft de initiatiefnemer inzicht verkregen in de belangen die spelen en is informatie gedeeld met omwonenden om onduidelijkheden weg te nemen.

Op 28 oktober 2022 heeft de initiatiefnemer de omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente Rotterdam gaat de vergunningaanvraag toetsen op verschillende ruimtelijke- en milieuaspecten zoals veiligheid, ecologie en geluid. Ook heeft de initiatiefnemer bij Omgevingsdienst Haaglanden en bij Rijkswaterstaat een vergunningaanvraag ingediend. De Omgevingsdienst Haaglanden toetst de invloed van het plan op aanwezige flora en fauna. Rijkswaterstaat toetst de mogelijke risico’s van de windmolen langs de Nieuwe Waterweg/Het Scheur gelegen waterkering.

Wilt u op de hoogte gehouden worden en uitnodigingen ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Uitbreiding Windpark Rozenburg via een mail naar: windparkrozenburg@rotterdam.nl.

Ontwikkelingen uitbreiding Windpark Rozenburg – maart 2023

Initiatiefnemer Pondera heeft op 28 oktober 2022 de vergunningen voor de bouw van de windmolen op de Landtong aangevraagd bij de gemeente Rotterdam, de Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat. De gemeente en het bevoegd gezag zijn druk bezig met het beoordelen van de milieueffecten en de impact van deze windmolen op de omgeving.

De verwachting was dat in maart de ontwerpbesluiten klaar zouden zijn. Deze planning wordt echter niet gehaald. De beoordeling van de impact op de omgeving duurt langer. Zodra de ontwerpbesluiten gereed zijn, zullen de bewoners van Rozenburg en Maassluis en andere belanghebbenden geïnformeerd worden.

De gemeente legt de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken digitaal ter inzage, maar ook op papier, op centrale plekken in Rozenburg en Maassluis. Tegelijkertijd organiseert de gemeente ook inloopbijeenkomsten in Rozenburg en Maassluis. Tijdens de bijeenkomsten kunnen bewoners en belanghebbenden de stukken inzien en vragen stellen.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar windparkrozenburg@rotterdam.nl.

In de vergunningsaanvraag is een beoogde locatie voor de windmolen opgegeven. De windmolen is gepland op circa 230 meter ten oosten van uitkijktoren ‘Paal 83’ en op circa 60 meter ten noorden van de Noordzeeweg. Zie Figuur 1 en Figuur 2.

Figuur 1 Planlocatie en wijdere omgeving

 

Figuur 2 Planlocatie en directe omgeving

 

Alternatieve locaties

Naast de beoogde locatie zijn er ook andere mogelijke locaties onderzocht. De locaties die zijn onderzocht staan weergegeven in Figuur 3.

Blauwe stippen

De locaties aangegeven met de twee blauwe stippen waren al in 2018 in beeld. Deze zijn onderdeel van het milieueffectrapport (MER) dat door Bosch & Van Rijn voor de vervanging van de bestaande windturbines (repowering) op de landtong is opgesteld. De ontwikkeling van deze twee windmolen kon niet gelijktijdig met de repowering plaatsvinden, omdat volgens beleid van de grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) een aanbesteding nodig was.

Rode stip

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na aanbesteding gekozen voor Pondera. Daarbij is ingestoken op de ontwikkeling van één in plaats van twee windturbines. Dit betrof de locatie in het midden van de Nieuwe Waterweg/Het Scheur en het Calandkanaal, zoals in Figuur 3 aangegeven met een rode stip.

Figuur 3 Locatiealternatieven


Gele en groene stip

In overleg met gemeente Rotterdam en op basis van verschillende omgevingsfactoren is besloten om twee alternatieve locaties te onderzoeken. Dit betreffen de locaties met een gele en een groene stip in Figuur 3. De locatie die is aangegeven met de rode stip is niet verder onderzocht vanwege het grotere ruimtebeslag (impact) op het natuur- en recreatiegebied.

Op basis van de onderzoeksgegevens, verschillende stakeholdergesprekken en de vele reacties tijdens een informatiebijeenkomst op 31 januari 2022 is uiteindelijk gekozen voor de locatie aangegeven met de groene stip.

De locatie aangegeven met groene stip in Figuur 3 wijkt heel licht af van de uiteindelijk beoogde locatie zoals aangegeven in Figuur 1 en 2. Dit betreft een verschil van slechts 5 meter. Er is gekozen voor deze verschuiving in noordwestelijke richting om minimaal 170 meter (maximale wieklengte + 75 meter) afstand in te bouwen ten opzichte van bekende broedlocaties van de Lepelaar.

Oktober 2022 – april 2023

Behandeling vergunningen en ontheffing. Toetsing gemeente aanvragen en ontheffingen bevoegde gezagen

(De verwachting was dat in maart de ontwerpbesluiten klaar zouden zijn. Deze planning wordt echter niet gehaald. De beoordeling van de impact op de omgeving duurt langer. Zodra de ontwerpbesluiten gereed zijn, zullen de bewoners van Rozenburg en Maassluis en andere belanghebbenden geïnformeerd worden.)

April 2023

Ontwerpbesluit

April/ mei 2023

Indienen zienswijze

Juni 2023 Definitief besluit

Aan deze planning kunt u geen rechten ontlenen. Het proces en dus de planning is afhankelijk van meerdere partijen. Daarom loopt de planning vaak anders dan we van tevoren kunnen inschatten.

2022
De initiatiefnemer heeft de vergunningen aangevraagd bij de gemeente en de bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat).

2021
Rijksvastgoedbedrijf heeft na een marktverkenning een aanbestedingsprocedure gestart. De aanbesteding is gegund aan samenwerkingspartijen dat bestaat uit Pondera Development, Rebel group en Enercon. Deze ontwikkelaar komt met een planvoorstel en in overleg met de gemeente wordt de planparticipatie en de financiële participatie georganiseerd.

2020
De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf ging niet akkoord met een onderhandse aanbesteding van de uitbreiding van het windpark aan Eneco, en heeft besloten dat voor de uitbreiding een aanbesteding nodig was.

Eneco heeft daarna aan de landelijke commissie MER gevraagd alleen advies te geven op het repowering-gedeelte van de MER; De commissie MER heeft daarop positief geadviseerd. Op basis van een onherroepelijke vergunning is de realisatie van de repowering gestart.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben dialoogtafels georganiseerd over beide windparken. Eneco presenteerde daarbij het milieueffectrapport (MER) voor beide windparken, waarbij voor beide windparken is uitgegaan van een maximale tiphoogte van 195 meter.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben voor Rozenburg en Maassluis informatieavonden georganiseerd gericht op de repowering (10 bestaande windmolens vervangen door 9 grotere windmolens) en de uitbreiding met 2 extra windmolens.

2017
Provincie Zuid- Holland heeft de zoeklocatie Uitbreiding windpark Rozenburg aangewezen. Deze locatie is opgenomen in het Stadsregionale convenant windenergie.

De gemeente bouwt zelf geen windmolens. Dat doet een ontwikkelaar. Wel stellen we eisen aan de ontwikkelaar en zorgen we dat het proces goed verloopt. De gemeente Rotterdam let op uw belangen door:

  • Mogelijke hinder van de windmolens voor bewoners (denk aan zicht, geluid- en slagschaduw) en effecten op de natuur te onderzoeken en te beperken.
  • Regie op communicatie en participatie in het project, het afstemmen met klankbordgroepen en bewoners.
  • Bewoners in de buurt en omliggende bedrijven financieel te laten meedoen aan de exploitatie van de windmolens.
  • De windmolens zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.


Voordat er een ontwikkelaar is zorgt de gemeente voor de communicatie en gesprekken met bewoners. Daarna neemt de ontwikkelaar dit over, maar kijkt de gemeente mee met de communicatie en bewaakt de zorgvuldigheid van het proces.

Gesprekstafels Pondera mei 2022

Op 16 en 18 mei 2022 hebben de gemeente en de initiatiefnemer gesprekstafels georganiseerd over de uitbreiding van windpark Rozenburg. Tijdens deze bijeenkomst is Pondera met bewoners en ondernemers in gesprek gegaan over de onderwerpen natuur, geluid, inpassing (zicht), financiële participatie en slagschaduw.

Pondera heeft een samenvattingsverslag gemaakt met daarin per onderwerp de belangrijkste gesprekspunten, hand-outs (overzicht) van de onderwerpen en de presentatie die op beide avonden is getoond.


Online informatiebijeenkomst januari 2022

Op 31 januari 2022 organiseerde de gemeente samen met Pondera een online informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers van Rozenburg en Maassluis. We hebben alle vragen en antwoorden gebundeld.


Overige informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden en uitnodigingen ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Uitbreiding Windpark Rozenburg via een mail naar: windparkrozenburg@rotterdam.nl.

Meer over Windenergie

Ga direct naar:
Skip to content