Translate

Windenergie

Uitbreiding Windpark Rozenburg

HomeWat wij doenWindenergieUitbreiding Windpark Rozenburg

De gemeente Rotterdam werkt samen met haar buurgemeenten aan windenergie. Landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal zijn afspraken gemaakt over hoe we schone energie opwekken. Er komen bijvoorbeeld windparken op zee. Maar dit is niet genoeg om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar schone energie. Daarom worden er ook windmolens op land gebouwd. In de gemeente Rotterdam komen op vijf locaties windmolens. Een van die locaties is gepland op de Landtong Rozenburg. Op deze locatie staat ook al een bestaand windpark van Eneco.

Waarom windmolens?

Wereldwijd werken we aan het verminderen van onze impact op het klimaat. In Nederland is afgesproken dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook is de ambitie dat in 2030 1,5 miljoen huishoudens van het gasnet af zijn en dat in 2050 alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd (aardgasvrij). Dat vraagt iets van alle gemeenten.

Rotterdam draagt hieraan bij, met als doel een duurzame en schone stad te worden, waarin niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties prettig wonen en werken. In 2050 is de stad klimaatneutraal: dat betekent dat hoe we dan leven, geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Denk hierbij aan elektrisch rijden, koken, verwarmen en koelen. Om dit te kunnen doen is veel schone energie nodig. We vervangen olie, kolen en aardgas door schone energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De opgave is groot, daarom werkt ook de gemeente aan windenergie op land.

Uitbreiding Windpark Rozenburg

Aan de oostzijde van de bestaande windmolens wordt het windpark uitgebreid. In 2018 kon een uitbreiding met twee windmolens niet gelijktijdig met de repowering van Eneco plaatsvinden. In 2020 is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van maximaal twee windmolens op deze plek. In 2021 heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Als ontwikkelende partij is gekozen voor de samenwerkingspartijen bestaande uit Pondera Development, Rebel Group en Enercon.

Voorstel van de initiatiefnemer

De initiatiefnemer heeft een voorstel gepresenteerd voor de realisatie van één windmolen in het zoekgebied met een maximale tiphoogte (hoogte van de mast en de wieken samen) van 234 meter, in plaats van twee windmolens met beide een tiphoogte van 193 meter. Deze windmolen zal een vermogen krijgen van 6 tot 8 megawatt, waarmee jaarlijks ongeveer 5.200 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzaam opgewekte energie.

De afgelopen periode zijn er verschillende gesprekken gevoerd met bewoners en belanghebbenden over relevante thema’s zoals geluid, slagschaduw, ecologie, financiële participatie, zicht en ruimtelijke inpassing. Er zijn verschillende informatieavonden georganiseerd om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer en vragen te stellen. Hiermee heeft de initiatiefnemer inzicht verkregen in de belangen die spelen en is informatie gedeeld met omwonenden om onduidelijkheden weg te nemen.

De gemeente Rotterdam en bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat) hebben op 4 september 2023 de definitieve besluiten verleend voor de bouw van één windmolen op de Landtong in Rozenburg. Tegen de definitieve besluiten van de gemeente en bevoegde gezagen hebben belanghebbenden tot en met 19 oktober 2023 een beroep kunnen indienen bij de Raad van State. Het is nog niet bekend hoe het vervolg proces uit gaat zien. Dit is afhankelijk van de Raad van State.

Wilt u op de hoogte gehouden worden en uitnodigingen ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Uitbreiding Windpark Rozenburg via een mail naar: windparkrozenburg@rotterdam.nl.

Beroep ingesteld bij de Raad van State
De gemeente Rotterdam en bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat) hebben op 4 september 2023 de definitieve besluiten verleend voor de bouw van één windmolen op de Landtong in Rozenburg. Hierna hebben belanghebbenden zes weken gelegenheid gehad om tegen deze besluiten beroep in te dienen bij de Raad van State. Er zijn 4 beroepen ingediend en er is verzocht om een voorlopige voorziening.

Op dit moment is nog niet bekend hoe het vervolg proces eruit gaat zien. Dit is afhankelijk van de behandeltermijn bij de Raad van State. Wanneer meer bekend is wordt de omgeving op de hoogte gebracht. Daarnaast zorgen we voor actuele informatie op deze website. De behandeltermijn van de ingediende beroepen bij de Raad van State kan tussen de 6 maanden en 24 maanden duren.

In de vergunningsaanvraag is een beoogde locatie voor de windmolen opgegeven. De windmolen is gepland op circa 230 meter ten oosten van uitkijktoren ‘Paal 83’ en op circa 60 meter ten noorden van de Noordzeeweg. Zie Figuur 1 en Figuur 2.

Figuur 1 Planlocatie en wijdere omgeving

 

Figuur 2 Planlocatie en directe omgeving

 

Alternatieve locaties

Naast de beoogde locatie zijn er ook andere mogelijke locaties onderzocht. De locaties die zijn onderzocht staan weergegeven in Figuur 3.

Blauwe stippen

De locaties aangegeven met de twee blauwe stippen waren al in 2018 in beeld. Deze zijn onderdeel van het milieueffectrapport (MER) dat door Bosch & Van Rijn voor de vervanging van de bestaande windturbines (repowering) op de landtong is opgesteld. De ontwikkeling van deze twee windmolen kon niet gelijktijdig met de repowering plaatsvinden, omdat volgens beleid van de grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) een aanbesteding nodig was.

Rode stip

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na aanbesteding gekozen voor Pondera. Daarbij is ingestoken op de ontwikkeling van één in plaats van twee windturbines. Dit betrof de locatie in het midden van de Nieuwe Waterweg/Het Scheur en het Calandkanaal, zoals in Figuur 3 aangegeven met een rode stip.

Figuur 3 Locatiealternatieven


Gele en groene stip

In overleg met gemeente Rotterdam en op basis van verschillende omgevingsfactoren is besloten om twee alternatieve locaties te onderzoeken. Dit betreffen de locaties met een gele en een groene stip in Figuur 3. De locatie die is aangegeven met de rode stip is niet verder onderzocht vanwege het grotere ruimtebeslag (impact) op het natuur- en recreatiegebied.

Op basis van de onderzoeksgegevens, verschillende stakeholdergesprekken en de vele reacties tijdens een informatiebijeenkomst op 31 januari 2022 is uiteindelijk gekozen voor de locatie aangegeven met de groene stip.

De locatie aangegeven met groene stip in Figuur 3 wijkt heel licht af van de uiteindelijk beoogde locatie zoals aangegeven in Figuur 1 en 2. Dit betreft een verschil van slechts 5 meter. Er is gekozen voor deze verschuiving in noordwestelijke richting om minimaal 170 meter (maximale wieklengte + 75 meter) afstand in te bouwen ten opzichte van bekende broedlocaties van de Lepelaar.

September 2023
Definitief besluit over de vergunningverlening.

September – Oktober 2023
Beroepstermijn Raad van State zes weken na datum definitief besluit.

April 2024 – December 2024
Schatting einde van behandeltermijn Raad van State. De tijd die de Raad van State nodig heeft om een zaak in behandeling te nemen kan behoorlijk verschillen. De planning hangt hier deels mee samen. Na het einde van deze behandeltermijn zijn er nog 2-3 maanden nodig om de bouwwerkzaamheden voor te bereiden. Daarna kan de bouw beginnen, die 3-6 maanden kan duren. De voorbereidings- en bouwfases zijn deels afhankelijk van het seizoen en kunnen door slecht weer ook langer duren.

Zomer 2024 – winter 2024
Voorbereiding bouwwerkzaamheden

Voorjaar 2025 – zomer 2025
Bouwfase

Vanaf 2025
Exploitatie fase

Aan deze planning kunt u geen rechten ontlenen. Het proces en dus de planning is afhankelijk van meerdere partijen. Daarom loopt de planning vaak anders dan we van tevoren kunnen inschatten.

2022
De initiatiefnemer heeft de vergunningen aangevraagd bij de gemeente en de bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat).

2021
Rijksvastgoedbedrijf heeft na een marktverkenning een aanbestedingsprocedure gestart. De aanbesteding is gegund aan samenwerkingspartijen dat bestaat uit Pondera Development, Rebel group en Enercon. Deze ontwikkelaar komt met een planvoorstel en in overleg met de gemeente wordt de planparticipatie en de financiële participatie georganiseerd.

2020
De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf ging niet akkoord met een onderhandse aanbesteding van de uitbreiding van het windpark aan Eneco, en heeft besloten dat voor de uitbreiding een aanbesteding nodig was.

Eneco heeft daarna aan de landelijke commissie MER gevraagd alleen advies te geven op het repowering-gedeelte van de MER; De commissie MER heeft daarop positief geadviseerd. Op basis van een onherroepelijke vergunning is de realisatie van de repowering gestart.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben dialoogtafels georganiseerd over beide windparken. Eneco presenteerde daarbij het milieueffectrapport (MER) voor beide windparken, waarbij voor beide windparken is uitgegaan van een maximale tiphoogte van 195 meter.

2018
Gemeente Rotterdam en Eneco hebben voor Rozenburg en Maassluis informatieavonden georganiseerd gericht op de repowering (10 bestaande windmolens vervangen door 9 grotere windmolens) en de uitbreiding met 2 extra windmolens.

2017
Provincie Zuid- Holland heeft de zoeklocatie Uitbreiding windpark Rozenburg aangewezen. Deze locatie is opgenomen in het Stadsregionale convenant windenergie.

De gemeente bouwt zelf geen windmolens. Dat doet een ontwikkelaar. Wel stellen we eisen aan de ontwikkelaar en zorgen we dat het proces goed verloopt. De gemeente Rotterdam let op uw belangen door:

  • Mogelijke hinder van de windmolens voor bewoners (denk aan zicht, geluid- en slagschaduw) en effecten op de natuur te onderzoeken en te beperken.
  • Regie op communicatie en participatie in het project, het afstemmen met klankbordgroepen en bewoners.
  • Bewoners in de buurt en omliggende bedrijven financieel te laten meedoen aan de exploitatie van de windmolens.
  • De windmolens zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.


Voordat er een ontwikkelaar is zorgt de gemeente voor de communicatie en gesprekken met bewoners. Daarna neemt de ontwikkelaar dit over, maar kijkt de gemeente mee met de communicatie en bewaakt de zorgvuldigheid van het proces.

Rectificatie ontwerpbesluiten windmolen Landtong Rozenburg
Bij de ontwerpomgevingsverguning zijn per abuis een aantal bijlagen ter inzage gelegd die bij het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming horen. In het digitale gemeenteblad is een rectificatie geplaatst. Met deze rectificatie worden onderstaande bijlagen aan de terinzagelegging van de ontwerpomgevingsvergunning OMV.22.10.00358 toegevoegd:

  • Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 25-05-2023
  • Bijlage 4 Aanzichttekening 02-02-2023
  • Bijlage 5 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling incl. bijlagen
  • Bijlage 6.10 Onderzoek radarverstoring TNO

In de publicatietekst van 19 juni 2023 staat daarnaast ten onrechte een spanwijdte van de rotordiameter tussen 160 – 90 meter genoemd. De juiste spanwijdte, zoals genoemd in de ter inzage gelegde documenten is tussen 160 – 190 meter. Zie volgende link: Terinzagelegging over Gemeenteblad 2023, 267373 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Impressieverslag inloopavonden 3 en 6 juli 2023
Maandag 3 juli jl. vond een inloopavond plaats in het gebiedskantoor van Rozenburg. Hierbij waren Pondera, Rijkswaterstaat, DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden, energiecoöperatie Rozenburg en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden van bewoners en ondernemers. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig. Bezoekers konden rondlopen en vragen stellen aan de deskundigen van de verschillende organisaties.

Bezoekers konden vragen stellen over bijvoorbeeld het vergunningsproces, het indienen van zienswijzen en de mogelijke impact van de windmolen op natuur en recreatie. Tijdens de avond was op een scherm te zien hoe de windmolen vanuit verschillende locaties in Rozenburg en Maassluis uit komt te zien. Er zijn veel vragen gesteld over de locatie waar de windmolen is gepland. Dit is al in een eerdere fase van het ontwerpproces bepaald. Tijdens de avond was het mogelijk om met alle aanwezige organisatiedeskundigen een persoonlijk gesprek te voeren.

Donderdag 6 juli jl. heeft nog een inloopavond plaatsgevonden in het Stadshuis van Maassluis. Deze avond had een vergelijkbare opzet als de avond in Rozenburg. Hier waren Pondera, de gemeente Rotterdam en de energiecoöperatie Duurzaam Maassluis aanwezig. Er zijn zo’n 40 bezoekers langsgekomen om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de organisatiedeskundigen. Naast bewoners waren ook wethouder Denise Mulder-Solleveld en een aantal raadsleden aanwezig om in gesprek te gaan met zowel de organisaties als de bezoekers.

In Maassluis zijn er meer technische aspecten besproken. Zo werden er veel vragen gesteld over geluid, slagschaduw, de afstand tot woningen en zicht. Hoewel een aantal bezoekers kritisch was over de plannen en het achterliggend onderzoek waren anderen juist positief over de komst van de windmolen. Bij de visualisaties werd duidelijk dat de meningen erg uit elkaar kunnen lopen. Zo vonden sommige bezoekers de windmolen erg groot en lelijk, terwijl anderen de windmolen omschreven als mooi en indrukwekkend.

We willen de aanwezige bewoners en ondernemers in Rozenburg en Maassluis bedanken voor de goede gesprekken.

Publicatie ontwerpbesluiten
Initiatiefnemer Pondera Development heeft op 28 oktober 2022 de vergunningen voor de bouw van één windmolen op de Landtong Rozenburg aangevraagd bij de gemeente Rotterdam, DCMR, de Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren is onderzocht wat de beste locatie in dit gebied is, zijn er milieuonderzoeken gedaan en verschillende informatieavonden georganiseerd. Deze input is verwerkt en door de initiatiefnemer meegenomen in de uiteindelijke vergunningsaanvragen. De ontwerpbesluiten, ofwel voorgenomen besluiten op de vergunningsaanvragen, zijn gepubliceerd en te vinden op www.overheid.nl.

Gesprekstafels Pondera mei 2022

Op 16 en 18 mei 2022 hebben de gemeente en de initiatiefnemer gesprekstafels georganiseerd over de uitbreiding van windpark Rozenburg. Tijdens deze bijeenkomst is Pondera met bewoners en ondernemers in gesprek gegaan over de onderwerpen natuur, geluid, inpassing (zicht), financiële participatie en slagschaduw.

Pondera heeft een samenvattingsverslag gemaakt met daarin per onderwerp de belangrijkste gesprekspunten, hand-outs (overzicht) van de onderwerpen en de presentatie die op beide avonden is getoond.


Online informatiebijeenkomst januari 2022

Op 31 januari 2022 organiseerde de gemeente samen met Pondera een online informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers van Rozenburg en Maassluis. We hebben alle vragen en antwoorden gebundeld.


Overige informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden en uitnodigingen ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Uitbreiding Windpark Rozenburg via een mail naar: windparkrozenburg@rotterdam.nl.

Meer over Windenergie

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud