Translate
Aardgasvrije wijk

Pendrecht

HomeAardgasvrije wijkenPendrecht

De Nederlandse overheid heeft besloten in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Dat betekent dat er straks geen aardgas meer nodig is om huizen te verwarmen, te koken en te douchen.

Om in 2050 aardgasvrij te zijn, gaan we nu al aan de slag. In Rotterdam beginnen we in een aantal wijken, waaronder ook Pendrecht. De gemeente heeft de ambitie dat de meeste huizen en gebouwen in Pendrecht over 10 jaar geen aardgas meer gebruiken. Voor de wijk is het aansluiten op stadsverwarming de makkelijkste en goedkoopste oplossing. We werken samen met verschillende partijen om dit gebied aardgasvrij te maken.

Voordelen van wonen zonder aardgas:


Veilig wonen
: zonder aardgas woont u veel veiliger. Kinderen kunnen niet meer per ongeluk het gasfornuis aanzetten. Bij elektrisch koken is geen open vuur waardoor er minder risico is op brand. Ook hoeft u niet meer te vrezen voor koolmonoxidevergiftiging of gaslekken, die jaarlijks tot gevaarlijke situaties leiden.


Minder CO2-uitstoot
: bij het verbranden van aardgas komt veel CO2 vrij. Dit is een broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. In 2050 wil de Nederlandse overheid dat ons land bijna geen CO2 meer uitstoot. Als u overstapt op stadsverwarming met Rotterdamse warmte dan bespaart u ten opzichte van een cv-ketel 70% op de uitstoot van CO2. Dat is winst voor het klimaat en een leefbare wereld in de toekomst.


Voorkomen van verzakkingen en aardbevingen
: bijna al het aardgas dat we gebruiken komt uit Groningen. Het boren naar aardgas leidt daar tot verzakkingen in de grond, aardbevingen, schade aan veel huizen en leed voor de inwoners van Groningen.


Gezond wonen
: elektrisch koken zorgt voor minder fijnstof in huis. Dat is beter voor uw longen.

Eigenaren in Pendrecht Zuid (ten zuiden van de Slinge) hebben een informatiepakket in hun brievenbus ontvangen. Daarin staat meer informatie over aardgasvrij wonen én een financieel aanbod om over te stappen op stadsverwarming. Bekijk ook de rekentool om de jaarlijkse kosten voor stadsverwarming te berekenen en te vergelijken met de kosten voor aardgas. 

Lees hier over Rotterdam aardgasvrij.

Plaids breien en haken, help je mee?

In de huiskamer zorgen ze voor de materialen. De koffie, thee en warme chocolademelk staan ook klaar! Opgeven kan via aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl of kom even langs in de Huiskamer, wekelijks geopend wo-vr-za 12.00-17.00u.

 

Update nieuwe warmtenetten

Minister Jetten heeft op vrijdag 21 oktober 2022 bekend gemaakt dat Nederland gaat overstappen op meer publieke warmtenetten. Dat betekent dat in de toekomst alle warmtenetten voor meer dan de helft of helemaal in eigendom zijn van de overheid. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Vattenfall. Inzet van de gemeente is dat de lopende gebiedsaanpakken op Zuid ook gewoon doorgaan. Hierbij gaat het om de gebiedsaanpakken Pendrecht, Reyeroord en Heindijk waar momenteel de eerste woningen op het warmtenet worden aangesloten. We zijn met Vattenfall in gesprek over de impact van het besluit op deze gebiedsaanpakken. Zodra we meer weten, berichten we u.

 • Leidt dit tot vertraging van de gebiedsaanpakken Pendrecht en Reyeroord?

Dat is op dit moment onduidelijk. De inzet van de gemeente is dat de gebiedsaanpakken in Pendrecht en Reyeroord gewoon doorgaan. Zodra we meer weten, berichten we u.

 • Wat betekent een publiek warmtenet?

Dat betekent dat de leidingen in de grond niet meer alleen eigendom zijn van een privaat warmtebedrijf, maar geheel of voor het grootste deel van de overheid. Voor de leidingen in de grond die nu van Eneco of Vattenfall zijn, komen er afspraken. In de afspraken wordt geregeld dat ze op termijn geheel of voor het grootste deel worden overgedragen aan de overheid.

 • Is dit besluit definitief? 

Het besluit van het kabinet wordt verwerkt in een wetsvoorstel. Daarover moet de Eerste en Tweede Kamer een besluit nemen.

 • Wat betekent dit voor de verkoop van Warmtebedrijf Rotterdam aan Vattenfall? 

Het besluit van het kabinet voor meer publieke warmtenetten heeft geen gevolgen voor de verkoop van Warmtebedrijf Rotterdam aan Vattenfall.

 • In de Volkskrant van donderdag 20 oktober 2022 staat dat Vattenfall per direct stopt met investeringen. Wat betekent dat?

Vattenfall stopt niet met investeringen, maar zet de projecten waar een investeringsbesluit over de warmtevoorziening moet worden genomen ‘on hold’.

 

Uit gemeentebreed onderzoek (de zogeheten WAT-kaart) blijkt dat een collectief warmtenet voor Pendrecht maatschappelijk gezien het goedkoopste alternatief voor aardgas is. Dit komt onder meer doordat er in het zuidelijke deel van Pendrecht al een warmtenet ligt dat uitgebreid kan worden. Dit is een belangrijke overweging geweest om te starten met een aanpak in Pendrecht. We verwachten dat over 10 jaar een groot deel van Pendrecht aardgasvrij zal zijn.

De Rotterdamse stadsverwarming gebruikt restwarmte uit de Rotterdamse industrie en haven om water te verwarmen. Warmte die anders in de lucht zou verdwijnen. Met de restwarmte wordt water opgewarmd. Dit warme water gaat via goed geïsoleerde leidingen naar uw woning. Het water dat de woning binnenkomt is in Pendrecht 80 graden Celsius. Rotterdam heeft al sinds 1949 stadsverwarming. Door het gebruik van restwarmte is stadsverwarming een duurzaam alternatief voor aardgas.

Heeft u een huurhuis? Bekijk het Huurdersblad 2022 voor meer informatie.

Woningeigenaren in Pendrecht Zuid hebben april 2021 een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. In het informatiepakket is alle informatie terug te vinden. We hebben verschillende informatiepakketten ontwikkeld, speciaal gericht op het soort eigendom, het soort woning en het soort verwarming. Hieronder vindt u de informatiepakketten voor:


Voorwaarden voor een aanbod aardgasvrij staan in de blokjes hieronder uitgelegd.

Woningeigenaren in Pendrecht Zuid hebben van de gemeente Rotterdam een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. Het financieel aanbod bij de eerste ronde houdt in dat eigenaar-bewoners bij individuele verwarming voor een bedrag van € 1.500,- incl. 21% btw hun woning kunnen laten aansluiten op stadsverwarming.

Voor wie is het aanbod om over te stappen op stadsverwarming bedoeld?

Het aanbod geldt in principe alleen voor eigenaar-bewoners, dat wil zeggen woningeigenaren die zelf in de woning wonen en op het adres van de woning staan ingeschreven. Maar let op: als u wel eigenaar bent, maar niet in de woning woont of er niet ingeschreven staat, kunt u in bepaalde gevallen toch gebruik maken van dit aanbod. Dat kan als een van de volgende vier omschrijvingen op u van toepassing is:

 1. U woont minstens vier dagen per maand in de woning, maar staat op een ander woonadres ingeschreven. De woning wordt niet verhuurd aan iemand anders.
 2. U heeft de woning geërfd, alleen of samen met anderen. U woont niet in de woning en staat ingeschreven op een ander woonadres. U verhuurt de woning niet en u zal dit ook niet gaan doen.
 3. U woont tijdelijk elders, voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar, en staat daarom tijdelijk ingeschreven op een ander woonadres. De woning mag gedurende precies diezelfde periode aan iemand anders zijn verhuurd, of iemand anders mag er gratis in wonen.
 4. U verhuurt de woning aan iemand, of laat er gratis iemand in wonen, die familie in de eerste of tweede graad van u is.


Eerstegraads familieleden zijn in dit geval:

 • (ex) partner (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract)
 • ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders
 • kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen
 • (ex)schoondochters en (ex)schoonzonen (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract)

 

Tweedegraads familieleden zijn in dit geval:

 • broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen
 • kleinkinderen
 • (ex)grootouders
 • (ex)schoonzussen en (ex)zwagers (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract)


Is een van deze omschrijvingen op u van toepassing? Dan kunt u per mail of per brief een verzoek indienen om aanspraak te maken op het aanbod aardgasvrij eigenaar-bewoners. Bij het verzoek dient u te verklaren dat er sprake is van een van de situaties zoals hierboven omschreven. Voor de situatie zoals omschreven onder punt 3 moet u bij de verklaring een kopie van de huur- of gebruiksovereenkomst overleggen. U moet eerst deze verklaring en het bewijs aanleveren. Als de gemeente akkoord is met het verzoek, dan ontvangt u hiervan een bevestiging.

Tot wanneer heeft u recht op het aanbod aardgasvrij?

U kunt aanspraak maken op het aanbod aardgasvrij door het intentieformulier in te vullen. Hiermee geeft u aan dat u interesse heeft om over te stappen. U zit er dus nog niet aan vast. Het intentieformulier kunt u per e-mail sturen naar aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl of inleveren in onze Huiskamer aan Plein 1953 24-25. De gemeente stuurt u vervolgens een ontvangstbevestiging. Vóór de start van de uitvoeringsfase in uw deel van de wijk moet u uw interesse kenbaar hebben gemaakt. De uitvoeringsfase start met de technische opnames van de woningen die aangesloten gaan worden. Woningeigenaren die hun interesse nog niet kenbaar hebben gemaakt worden tijdig per brief op deze deadline gewezen.

Als u niet op tijd uw interesse kenbaar heeft gemaakt verliest u uw recht op het aanbod aardgasvrij. In enkele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kunt u toch nog gebruikmaken van een geïndexeerd aanbod:

 1. als het aansluiten van de woning volgens de gemeente technisch mogelijk is en meegenomen kan worden in de planning van de uitvoerende partijen;
 2. als dit niet tot onredelijke meerkosten leidt;
 3. als er nog geen nieuw financieel aanbod aardgasvrij is gedaan voor een tweede aansluitronde.

Verkoopt u uw woning in Pendrecht Zuid tussentijds? Als de nieuwe eigenaar zelf in de woning gaat wonen, of voldoet aan een van de vier eerder genoemde voorwaarden, blijft een door de gemeente geaccepteerde verklaring dat u wil overstappen op stadsverwarming geldig voor de nieuwe eigenaar.

Wanneer vervalt het aanbod aardgasvrij nog meer?

Het aanbod aardgasvrij vervalt als blijkt dat te weinig woningeigenaren in uw deel van de wijk besluiten gebruik te maken van het aanbod over te stappen op stadsverwarming. Het is dan niet mogelijk om het warmtenet technisch te laten werken. De aanleg kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Woont u in een appartement in een woongebouw? Dan moet uw VvE ook toestemming geven voor de aanleg van het warmtenet in het woongebouw. Daarnaast moeten voldoende woningeigenaren binnen uw VvE besluiten om over te stappen. Is dit niet het geval, dan kan de aanleg van het warmtenet in uw woongebouw niet doorgaan en kan de woning niet aangesloten worden. Het aanbod om over te stappen op stadsverwarming vervalt dan. In aanloop naar de tweede aansluitronde ontvangt u in dat geval een nieuw financieel aanbod.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken vóórdat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als:

 1. het aanbod niet meer in stand kan worden gehouden vanwege bijvoorbeeld zeer grote prijswijzigingen, natuurrampen of andere onvoorspelbare omstandigheden; en/of
 2. er geen overeenstemming wordt bereikt met de warmteleverancier over de aanleg van een warmtenet in Pendrecht Zuid en aansluiting van bestaande bouw op dat warmtenet.

 

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken nádat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als een eigenaar-bewoner bijvoorbeeld met opzet tegenwerkt, of onvolledige of onjuiste gegevens aanlevert.

Tot slot: landelijke subsidie

Het financieel aanbod voor eigenaar-bewoners is al verwerkt in ons aanbod van € 1.500,-. We zijn met het Rijk in gesprek hoe de landelijke subsidies te verrekenen. Mogelijk kan de gemeente Rotterdam deze collectief aanvragen en innen. Maar het kan ook dat we met een machtiging gaan werken.  De gemeente zal daarover nadere afspraken met u maken.

De volledige voorwaarden vindt u hier:
Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner.pdf

Woningeigenaren in Pendrecht Zuid hebben van de gemeente Rotterdam een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. Voor het aansluiten van stadsverwarming betalen eigenaar-verhuurders in de eerste aansluitronde (hoogte van het financieel aanbod):

 • met een eengezinswoning, vrijstaande woning of winkelruimte met individuele aansluiting: € 5.000,- excl. btw. U regelt en betaalt de aansluitwerkzaamheden in de woning.
 • met een appartement met individuele aansluiting in een gebouw dat uw eigendom is: € 5.000,- excl. btw per woning. U regelt en betaalt de aansluitwerkzaamheden in de woning.
 • met een appartement in een gemengde VvE met individuele aansluiting: € 8.800,- excl. btw. Dit bedrag is all-in, dus inclusief alle werkzaamheden in de woning.

 

Voor wie is het aanbod om over te stappen op stadsverwarming bedoeld?

Het aanbod geldt in principe alleen voor eigenaar-verhuurders, dat wil zeggen woningeigenaren die niet zelf in de woning wonen en niet op het adres van de woning staan ingeschreven. In een aantal situaties kan een eigenaar-verhuurder in aanmerking komen voor het financieel aanbod voor eigenaar-bewoners (zie hiervoor: Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner.pdf ).

Tot wanneer heeft u recht op het aanbod aardgasvrij?

U kunt aanspraak maken op het aanbod aardgasvrij door het intentieformulier in te vullen. Hiermee geeft u aan dat u interesse heeft om over te stappen. U zit er dus nog niet aan vast. Het intentieformulier kunt u per e-mail sturen naar aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl of inleveren in onze Huiskamer aan Plein 1953 24-25. De gemeente stuurt u vervolgens een ontvangstbevestiging. Vóór de start van de uitvoeringsfase in uw deel van de wijk moet u uw interesse kenbaar hebben gemaakt. De uitvoeringsfase start met de technische opnames van de woningen die aangesloten gaan worden. Woningeigenaren die hun interesse nog niet kenbaar hebben gemaakt worden tijdig per brief op deze deadline gewezen.

Als u niet op tijd uw interesse kenbaar heeft gemaakt verliest u uw recht op het aanbod aardgasvrij. In enkele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kunt u toch nog gebruikmaken van een geïndexeerd aanbod:

 1. als het aansluiten van de woning volgens de gemeente technisch mogelijk is en meegenomen kan worden in de planning van de uitvoerende partijen;
 2. als dit niet tot onredelijke meerkosten leidt;
 3. als er nog geen nieuw financieel aanbod aardgasvrij is gedaan voor een tweede aansluitronde.

 

Verkoopt u uw woning in Pendrecht Zuid tussentijds? Als de nieuwe eigenaar ook een eigenaar-verhuurder is, dan blijft een door de gemeente geaccepteerde verklaring dat u wil overstappen op stadsverwarming geldig. Als de nieuwe eigenaar een eigenaar-bewoner is dan kan de nieuwe eigenaar gebruikmaken van het aanbod aardgasvrij voor eigenaar-bewoners als wordt voldaan aan de voorwaarden daarvan (zie: Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner.pdf).

Wanneer vervalt het aanbod aardgasvrij nog meer?

Het aanbod aardgasvrij vervalt als blijkt dat te weinig woningeigenaren in uw deel van de wijk besluiten gebruik te maken van het aanbod over te stappen op stadsverwarming. Het is dan niet mogelijk om het warmtenet technisch te laten werken. De aanleg kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Woont u in een appartement in een woongebouw? Dan moet uw VvE ook toestemming geven voor de aanleg van het warmtenet in het woongebouw. Daarnaast moeten voldoende woningeigenaren binnen uw VvE besluiten om over te stappen. Is dit niet het geval, dan kan de aanleg van het warmtenet in uw

woongebouw niet doorgaan en kan de woning niet aangesloten worden. Het aanbod om over te stappen op stadsverwarming vervalt dan. In aanloop naar de tweede aansluitronde ontvangt u in dat geval een nieuw financieel aanbod.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken vóórdat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als:

 1. het aanbod niet meer in stand kan worden gehouden vanwege bijvoorbeeld zeer grote prijswijzigingen, natuurrampen of andere onvoorspelbare omstandigheden; en/of
 2. er geen overeenstemming wordt bereikt met de warmteleverancier over de aanleg van een warmtenet in Pendrecht Zuid en aansluiting van bestaande bouw op dat warmtenet.

 

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken nádat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als een bewoner (huurder) en/of de verhuurder bijvoorbeeld met opzet tegenwerkt, of onvolledige of onjuiste gegevens aanlevert.

De volledige voorwaarden vindt u hier:

Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-verhuurder.pdf.

Zoals u in onze nieuwsbrieven kunt lezen, ondervinden we vertraging door de nieuwe Warmtewet. De inhoud van de wet is nu nog niet bekend. Wel weten we dat met de nieuwe Warmtewet de overheid mede-eigenaar wordt van warmtenetten in Nederland. Dat heeft een impact op een warmteleverancier als Vattenfall: zij zijn immers nu de eigenaar van het warmtenet in Pendrecht. U zult begrijpen dat Vattenfall de gevolgen hiervan grondig heeft moeten onderzoeken. Dit heeft gevolgen voor de planning om Pendrecht Aardgasvrij te maken. Zoals we u al eerder berichtten, ligt het werk niet stil. De voorbereidingen gaan gewoon door. We zetten de stand van zaken voor u op een rij.

Planning Pendrecht Zuid
Deze zomer beginnen we met de technische checks in clusters A en B. Eigenaren hebben hier een brief over ontvangen. De technische check is de basis voor het aansluitplan dat alle woningeigenaren, die een intentie hebben ingeleverd, ontvangen. Na de technische checks gaan we de werkzaamheden in de straat en in de woningen voorbereiden. De verwachting is dat in  2024 de eerste woningen uit cluster A en B worden aangesloten op het warmtenet. Voor gebouwen met collectieve ketels is een andere planning van toepassing. Raadpleeg daarvoor onze VvE-coördinator.

Planning Pendrecht Noord
In 2024 ontvangen woningeneigenaren in Pendrecht Noord (gebied ten noorden van de Slinge) een financieel aanbod. Daarna hebben woningeigenaren een half jaar om intentieverklaringen in te vullen. Als u huurt bij een wooncorporatie (zoals Woonstad), ontvangt u hierover van hen apart een bericht en hoeft u geen intentieformulier in te vullen. De eerste aansluitingen in Pendrecht Noord verwachten we in 2026.

Wat betaalt u nu aan energie per maand? Wat gaat u straks met stadsverwarming betalen? Dat verschilt per huishouden. Hieronder vindt u een handige rekentool waarmee u de jaarlijkse kosten voor stadsverwarming kunt uitrekenen en vergelijken met uw huidige kosten voor verwarmen met aardgas.  Wilt u liever samen met een adviseur de berekening uitvoeren? Dat kan. Neem contact met ons op voor het maken van een (persoonlijke) afspraak. 

Let op: momenteel is de rekentool niet beschikbaar, omdat we aan een nieuwe versie werken. Dank voor uw begrip.

Rekentool Stadsverwarming

Voor veel mensen zijn de tarieven voor elektriciteit en gas omhoog gegaan. Onder meer omdat de inkoop van warmte duurder is geworden. De hele energiemarkt (inclusief duurzame warmtebronnen) wordt bepaald door de gasprijs. Dat betekent dat door de stijging van de gasprijzen, stadsverwarming ook duurder wordt. Daarom heeft de gemeente Rotterdam een brief ondertekend aan minister Jetten om sneller de gas- en warmteprijzen los te koppelen.

Rekenvoorbeelden kosten gas en stadsverwarming 2022

Wat de tarieven betekenen voor uw kosten in 2022 hebben we voor u nagerekend in twee voorbeelden. We gaan daarbij uit van deze situatie:

 • appartement van voor 1992 met een oppervlakte tot 100 m²;
 • gemiddeld gasverbruik van 1010 m³;
 • u kookt nog op gas en stopt daarmee als u overstapt op stadsverwarming;
 • u heeft een eigen cv-ketel of afleverset voor stadsverwarming.

 

kosten gas en stadsverwarming

Rekentool voor uw situatie

Met de rekentool kunt u zelf berekenen wat in uw situatie NU het verschil op de energierekening zou zijn. Het gebruik van aardgas staat op de jaarnota van uw energieleverancier en het tarief voor aardgas staat op het contract met de energieleverancier. In de huiskamer aan Plein 53 staan we voor u klaar om u te helpen deze berekening te maken of vragen te beantwoorden.

Bekijk direct subsidies en leningen voor Aardgasvrij


Maximaal 500 euro subsidie bij de aankoop van een elektrische kookplaat!

Bent u toe aan een nieuwe kookplaat? Denk dan eens na over elektrisch koken! In Pendrecht krijgt u tot wel 500 euro subsidie als u een elektrische kookplaat koopt.

Isolatiesubsidie grote Verenigingen van Eigenaars Pendrecht

Grote VvE’s in Pendrecht met minimaal 8 appartementen kunnen subsidie krijgen als zij naast onderhoudswerkzaamheden, versneld minimaal 1 isolatiemaatregel uitvoeren. Een betere isolatie draagt bij aan energiebesparing, een lagere energierekening en uiteindelijk meer woonplezier en wooncomfort voor alle bewoners in het gebouw.

De isolatiesubsidie voor grote VvE’s in Pendrecht kan worden aangevraagd van 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2023, of tot het budget op is. U kunt de subsidie aanvragen via deze pagina. Meer informatie leest op de website van gemeente Rotterdam

Renteloze Energietransitielening voor eigenaar-bewoners in Pendrecht Zuid
 • Minimaal leenbedrag € 1.500 en maximaal leenbedrag € 10.000
 • Bedoeld voor het betalen van de aansluitkosten op stadsverwarming, het overstappen op elektrisch koken, nieuwe radiatoren, het vervangen van een gasgeiser/boiler, eventuele afwerkkosten, etc.
 • U betaalt geen rente en ook geen afsluitkosten. Deze worden betaald door de gemeente Rotterdam.
 • Looptijd: maximaal vijftien jaar.
 • Aan te vragen tot en met 31 december 2023.
 • Na goedkeuring aanvragen ontvangt u een bouwdepot en start u met de aflossing.
 • Meer informatie vindt u op energietransitielening pendrecht | Rotterdam.nl
Huurder

Uw verhuurder (de woningcorporatie of een particuliere verhuurder, soms een Vereniging van Eigenaren) beslist over het aardgasvrij maken van uw woning. U kunt altijd contact zoeken met uw verhuurder om te kijken wat er mogelijk is.

 
Verhuurder

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van de woning. Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming.

 
Eigenaar-bewoner

U bent zelf verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van uw woning. Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming  de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming. In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht (op Plein 1953) kunt u navragen welke projectmedewerker uw VvE ondersteunt.

VvE

Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming. In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht kunt u navragen welke projectmedewerker uw VvE ondersteunt.

De gemeente Rotterdam wil VvE’s goed voorbereiden op de toekomst zonder aardgas. Daarom is er gratis ondersteuning mogelijk via VVE010: www.vve010.nl of 010 – 423 79 79.

Eigenaar binnen een VvE

U bent zelf verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van uw woning. Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming  de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming. In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht kunt u navragen welke projectmedewerker uw VvE ondersteunt.

Mkb-bedrijf

De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van het gebouw. Sommige winkeliers huren casco. Dan zijn zij vaak zelf verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van het gebouw. Horeca-ondernemers moeten zelf zorgen voor elektrisch koken.

Gaat u een nieuwe keuken of fornuis kopen?

Kies dan alvast voor elektrisch koken. Met een inductie kookplaat bent u goed voorbereid.

Is uw cv-ketel aan vervanging toe?

Het omslagpunt tussen huren en kopen ligt bij 5 a 6 jaar. Wilt u overstappen op stadsverwarming en verwacht u een aansluiting binnen 5 jaar? Dan is het huren van een cv-ketel een interessante keuze. Let u er wel op dat u flexibel kunt opzeggen.

De gemeente kijkt niet alleen naar het aardgasvrij maken van de wijk, maar ook naar andere kansen in de wijk. Bijvoorbeeld door u te helpen met energie te besparen. Door kleine maatregelen, als tochtstrippen, of door uw huis te isoleren. Maandelijks is er een spreekuur in de huiskamer aardgasvrij Pendrecht ‘Zonder gedoe €€€ besparen in huis’ door Julia. Ook gaan we dit jaar weer verder met de tochtstrippenactie, waarbij we een gratis tochtstrip voor onder de deur aanbieden en u informeren hoe snel energie te besparen.

Als u uw huis wilt isoleren, dan kunt u advies vragen bij Aroen tijdens het spreekuur ‘Isoleren van uw huis’ in de huiskamer. Data vindt u in onze nieuwsbrief. Speciaal voor Pendrecht zijn er twee subsidies om te isoleren: de Pendrecht isolatiecoupon en een isolatiesubsidie voor grotere VvE’s

Het aardgasvrij maken van de wijk zorgt ook voor nieuwe banen. In de Huiskamer vindt u wekelijks nieuwe vacatures op de etalageruit. Ook verzorgen we korte opleidingen tot energiecoach: als we u inzetten als coach ontvangt u een passende vergoeding. En we zorgen voor leer-werktrajecten in Pendrecht. In Pendrecht Post van december 2022 leest u hier meer over. Daarnaast organiseren we jaarlijks een onderwijs- en banenmarkt, de volgende is begin oktober 2023.

We willen deze verandering graag samen met u, als bewoner en/of eigenaar, aangaan. Daarom is er de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht waar we u kunnen informeren, materialen kunnen laten zien, u kunnen helpen uw huis te verduurzamen en samen kunnen koken. We willen ook graag met u in gesprek en zijn op zoek naar uw mening. Wilt u meedenken over een actie, een kookworkshop organiseren of hebt u een goed duurzaam idee? Mail dan naar aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl.

Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht
Plein 1953 24-25
3086 ED Rotterdam
E-mail: aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl 

Bereikbaarheid

De huiskamer Aardgasvrij Pendrecht is  wekelijks geopend wo-vr-za 12.00-17.00u. 

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via deze aanmeldlink.

Nieuwsbrief

Huiskamer aardgasvrij Pendrecht

In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht komt u alles te weten over onder andere energiebesparing, het aardgasvrij maken van uw woning en elektrisch koken. Lees alles over de Huiskamer en bekijk smakelijke kookvideo’s op de pagina van de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht.

Tijdens de zomerperiode zijn we alleen geopend op de woensdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Pendrecht Proeft

Hét enige echte aardgasvrije kookprogramma voor en door Pendrechters. Benieuwd naar de recepten? Of wilt u zelf uw favoriete recept insturen? Kijk dan op de pagina van de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht

Pendrecht Post

Twee keer per jaar maken we een speciaal tijdschrift over Pendrecht: Pendrecht Post. In iedere uitgave staat wonen zonder aardgas centraal. Bewoners uit Pendrecht vertellen hun ervaringen over stadsverwarming. Of vertellen meer over het isoleren van hun huis. Daarnaast leest u meer over elektrisch koken, snelle energie-bespaartips, de speciale subsidies voor Pendrecht en natuurlijk over Pendrecht zelf. Pendrecht Post wordt wordt huis-aan-huis in heel Pendrecht verspreid.

Toekomstige evenementen en bijeenkomsten in uw wijk

Duurzaam nieuws

Inspirerende verhalen

Ga direct naar:
Skip to content