Translate

Duurzaamheidstransitie-budget (DTB)

HomeSubsidies en leningenDuurzaamheidstransitie-budget (DTB)

Rotterdam wil een schonere stad voor haar bewoners en bezoekers. Daarom investeert de stad in concrete projecten. Dat doen we bijvoorbeeld met het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB). Met het vaststellen van het coalitieakkoord heeft het college 100 miljoen euro toegezegd voor het Duurzaamheidstransitiebudget. Begin juli is hiervan een deel toegekend aan 8 projecten.

Een paar voorbeelden:

   • Er komt subsidie op het vervangen van vervuilende taxi’s door emissieloze voertuigen;

   • Vervuilende machines in de bouw willen we vervangen door elektrische, in overleg met uitvoerders;

   • We investeren extra in het verduurzamen van het eigen wagenpark;

   • Voor de gebouwen die de gemeente ontwikkelt, gebruikt en beheert stimuleren we circulariteit door hergebruik van en toepassing van biobased materialen;

   • We vragen Rotterdammers mee te denken en mee te beslissen over plannen om de klimaatdoelen te halen via het Rotterdams Burgerberaad Klimaat (RBK).

  Van alle projecten houden we onder andere bij wat ze aan vermindering van CO2 uitstoot opleveren. Zo werken we aan het doel om tot 2030 uitstoot van CO2 met 55% te verminderen (ten opzichte van 2019). Meer informatie en resultaten leest u in het Klimaat actieplan Rotterdam (KAR)

  Van de dertien projectaanvragen zijn er acht toegekend:

  1. Ontwikkeling aanpak Circulair vastgoed.

  In het circulair ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen is nog veel winst te behalen. Daarom starten we een aantal pilotprojecten en maken we de CO2 impact inzichtelijk.

  1. Rotterdams Burgerberaad Klimaat (RBK).

  Het Rotterdams Burgerberaad Klimaat komt voort uit afspraken in het coalitieakkoord. De opzet is om een gelote groep Rotterdammers te vragen welke creatieve ideeën zij hebben om de klimaatdoelen van Rotterdam te halen. Over deze voorstellen besluit vervolgens de Gemeenteraad. De toekenning uit de eerste ronde bestond uit een budget voor de voorbereiding van de organisatie. Met de tweede ronde toekenning kan de uitvoering van het burgerberaad starten en de uitvoering van de vastgestelde plannen.

  1. Rotterdamse Klimaataanjagers.

  Door aanjagers met een groot netwerk te laten activeren en verbinden kan het verduurzamen door concrete projecten versnellen. Dit is uitgewerkt voor de sector Zorg, voor bouwsector, haven en industrie, en tot slot circulair. De krappe arbeidsmarkt krijgt hiermee mogelijk een impuls en daar hebben Rotterdammers ook profijt van.

  1. Thermische energiewinning uit afvalwater – potentie en pilots.

  Energiewinning uit afvalwater (rioolwater) noemen we riothermie. Als potentiestudie starten twee projecten. Bij de zuivering van de Dokhaven kan een systeem voor het warmtenet ontwikkeld worden, waar diverse woningen op aangesloten kunnen worden. Als tweede project selecteren we één gemeentelijk gebouw voor een pilot met riothermie.

  1. Verduurzaming mobiele werktuigen.

  Er worden nog veel machines gebruikt in de bouw die op fossiele brandstoffen werken. Daar is een enorme reductie in milieubelasting te winnen door verduurzaming.

  1. Verduurzaming gemeentelijk wagenpark.

  Rotterdam geeft graag het goede voorbeeld. Als we van ondernemers verwachten dat vanaf 2030 alleen nog emissieloze (werk)voertuigen binnen de ZES-zone mogen rijden willen we ook het gemeentelijk wagenpark emissieloos maken. Voor 2023 en 2024 wordt daarom vanuit het DTB-budget geïnvesteerd in de aanschaf van emissieloze (werk)voertuigen.

  1. Waterstofbudget.

  Rotterdam wil uitgroeien tot de belangrijkste waterstofhoofdstad van Europa. Met dit budget willen we vanuit de gemeenteprojecten ondersteunen in innovatie, maakindustrie, scheepvaart, luchtvaart en onderwijs. Het voorstel voorziet in het ondersteunen van 5 tot 10 projecten gedurende deze collegeperiode

  1. Versnellen emissieloze taxivoertuigen door subsidieregeling.

  Door dit initiatief kunnen veel taxi’s vervangen worden door emissieloze voertuigen, wat een grote verbetering van de luchtkwaliteit in de stad en een reductie in uitstoot van schadelijke stoffen betekent.

  Meetbare resultaten van de toegekende budgetten registreren we in een monitor. Na de eerste ronde is het nu nog te vroeg om dit te kunnen meten maar vanaf medio 2023 wordt dit zichtbaar in periodieke rapportages. De voortgang wordt in het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR) opgenomen.

  Ga direct naar:
  Naar de inhoud springen