Translate

Energietransitielening voor energiegemeenschappen

HomeSubsidies en leningenEnergietransitielening voor energiegemeenschappen

De Energietransitielening is bedoeld om gebouwen in de gemeente Rotterdam beter, duurzamer, energiebesparender en energiezuiniger te maken. Zodat deze gebouwen klaar zijn voor de toekomst. De energietransitielening kan worden gebruikt door energiegemeenschappen om coöperatieve zonnedaken te realiseren tegen een laag rentepercentage. De energietransitielening wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). 

Energietransitielening

U kunt als energiegemeenschap een lening aanvragen voor verduurzamende maatregelen, zoals leggen van zonnepanelen. De bijkomende en voortvloeiende kosten kunt u meenemen in uw lening aanvraag. U kunt hierbij denken aan de oprichtingskosten, notariële kosten en afsluitkosten.

Aanvragen

U vraagt de lening aan bij de gemeente. Na goedkeuring door de gemeente sluit u de lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De lening bedraagt minimaal € 10.000. Energiegemeenschappen kunnen meerdere aanvragen indienen en totaal tot maximaal € 1.000.000 lenen. Een aanvraag indienen kan tot 31 december 2027. Verstrekking van de energietransitielening vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.

Let op: geld lenen kost geld. Ga naar de website van SVn voor een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan de lening.

Download de Vraag en Antwoorden

De vragen en antwoorden die hieronder staan, gaan over de lening die u als energiegemeenschap kunt aanvragen. Hier vindt u een aantal aanvullende vragen en antwoorden.

U kunt een Energietransitielening alleen aanvragen met goedkeuring (beschikking) van de gemeente Rotterdam. Deze beschikking krijgt u als de gemeente uw plan voor het verduurzamen van het gebouw heeft beoordeeld en goedgekeurd. Dit plan dient u in via de knop ‘lening aanvragen‘.

Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen acht (8) weken een lening aan bij SVn. Let op: voor het aanvragen van de lening heeft u eHerkenning nodig.

Een energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om gebouwen in de gemeente Rotterdam beter, duurzamer en energiezuiniger te maken en klaar te maken voor de toekomst. De energietransitielening kan worden gebruikt door energiegemeenschappen om coöperatieve zonnedaken te realiseren tegen een laag rentepercentage.

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Gedetailleerde offertes per bouwdeel voor alle aangegeven maatregelen.

Dit kunnen meerdere gedetailleerde offertes of begrotingen zijn en op de offerte dient het KvK-nummer van de aannemer of installateur vermeld te zijn. Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd conform de ingediende offerte.

Op de offerte moeten de merken en de hoeveelheden vermeld zijn. 

2. Plan coöperatieve zonnedaken.

In het plan voor coöperatieve zonnedaken zien wij graag het volgende:

Algemeen

 • het aantal panelen
 • het vermogen per paneel
 • het merk van de panelen
 • de oriëntatie van de panelen
 • de gebruikte subsidieregeling
 • de aansluitwaarde het aantal panelen

Eenmalige kosten

 • De eenmalige kosten voor de hoeveelheid panelen en omvormers
 • De eventuele éénmalige kosten voor het verzwaren van de elektrische
 • aansluiting
 • De prijs per Watt Piek van het gehele systeem
 • Overige eenmalige kosten

Jaarlijkse kosten

 • De kosten voor verzekering, onderhoud en/of schoonmaak
 • De eventuele jaarlijkse kosten voor de brutoproductiemeter
 • De eventuele jaarlijkse kosten voor verzwaring
 • Financieringskosten
 • Verzekeringskosten
 • Overige jaarlijkse kosten

Verwachte opbrengsten

 • productie in het eerste jaar in kWh per KWp
 • de berekende degeneratie (% per jaar)
 • de prijs per kWh aan inkomsten waarmee wordt gerekend
 • overig verwachte opbrengsten

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met energietransitiefonds@rotterdam.nl

3. Een KvK uittreksel en oprichtingsakte(n) van de energiegemeenschap en kadastrale eigenaar.

Deze regeling geldt alleen voor geregistreerde energiegemeenschappen met de beschikking over een KvK uittreksel en oprichtingsakte(n). De energiegemeenschap is gevestigd in de gemeente Rotterdam en/of de geplande activiteiten worden door de energiegemeenschap in de gemeente uitgevoerd. We vragen ook een KvK uittreksel van de kadastrale eigenaar.

4. Recent uittreksel kadastrale legger.

5. Een ondertekende reguliere de-minimisverklaring.

Omdat de rente van de energietransitielening lager is dan het rentepercentage op landelijk niveau, kan het verstrekken van een lening aan verschillende doelgroepen, waaronder energiegemeenschappen, worden gezien als rentekorting. Daarom moet er rekening worden gehouden met de regels omtrent staatssteun en wordt gevraagd om een ondertekende de-minimisverklaring. U kunt het formulier voor de de-minimisverklaring hier downloaden.

6. Een actuele akte van vestiging van opstalrecht of een recente intentieverklaring van partijen voor opstelrecht waaruit blijkt dat er binnen een jaar na verstrekking van de lening een akte wordt opgesteld.

Als energiegemeenschap stuurt u een voor akkoord ondertekende akte van opstalrecht van de pandeigenaar mee, opgesteld door een notaris, met de naam en het telefoonnummer van de eigenaar. Mocht dit nog niet mogelijk zijn vragen we om een intentieverklaring tussen de pandeigenaar en energiegemeenschap waarin de bank en/of erfpachter ook zijn reflectie op het opstalrecht geeft.

Meer informatie en formats voor opstal vindt u op: 


7. Verwachte energieverbruik en/of opwek van duurzame energie van het 1e 
jaar na realisatie van de uitgevoerde maatregelen.

Een plan met daarin een overzicht van de energiebesparende maatregelen en een inschatting van het verwachte energieverbruik en/of opwek van duurzame energie na één jaar.

De lening bedraagt minimaal € 10.000. energiegemeenschappen kunnen meerdere aanvragen indienen en totaal tot maximaal € 1.000.000 lenen.

Ga voor meer informatie naar website van SVn.

Een energiegemeenschap, in de nadere regels van deze regeling ook wel ‘’energiecoörporatie’’ genoemd, is een juridische entiteit gebaseerd op vrijwillige en open deelname door inwoners van de gemeente Rotterdam. Deze eenheid heeft als doel om bij te dragen aan de productie, levering en gebruik van hernieuwbare energiebronnen of energiebesparing in de gemeente Rotterdam. Een energiegemeenschap is niet gericht op te maken van winst maar alleen op het bieden van milieuvoordelen, economische of sociale voordelen aan haar leden ter verbetering van de leefomgeving in Rotterdamse wijken.

U kunt als energiegemeenschap een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen zoals gebouwgebonden duurzame opwekking van energie met zonnepanelen. De bijkomende en voortvloeiende kosten kunt u meenemen in uw lening aanvraag. U kunt hierbij denken aan de oprichtingskosten, notariële kosten en afsluitkosten.

De volgende voorwaarden gelden:

 • De lening is bedoeld voor duurzame projecten. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en panden verduurzamen en optimaliseren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.
 • U vraagt de lening online aan via de loketpagina op rotterdam.nl.
 • U heeft altijd een toewijzingsbrief van de gemeente nodig.
 • De lening is alleen bedoeld voor panden op Rotterdams grondgebied.
 • Een energiegemeenschap kan meerdere leningen aanvragen tot het maximum bedrag is bereikt. Hiervoor heeft u de toewijzingsbrief van de gemeente nodig.
 • Verstrekking van de energietransitielening vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.
 • U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus begeleidings- en advieskosten, afsluit- en financieringskosten.
 • U betaalt rente over het geleende bedrag.
 • U moet tenminste 1 maatregel uitvoeren.
 • Vraag een gedetailleerde offerte per bouwdeel aan en met de vermelding van het KvK-nummer van de installateur. Kijk voor tips om een goede installateur te vinden op de website van de consumentenbond.
 • De maatregelen moeten binnen 12 maanden zijn uitgevoerd; gerekend vanaf de datum die op de toewijzingsbrief van de gemeente staat. Soms is het mogelijk om deze termijn te verlengen. Meer informatie hierover vindt u op de website van SVn. Het bouwdepot blijft wel vijf jaar beschikbaar.
 • Let op: zodra u de lening heeft afgesloten bij SVn, gaat u meteen aflossen. Dat kan betekenen dat u al aflost voordat de maatregelen uitgevoerd zijn door de aannemer of installateur
 • Bij de aanvraag voor de lening bij de gemeente, moet u bewijzen dat u de eigenaar van het pand bent. Dit doet u met een uittreksel uit het kadaster. Die kunt u op de website van Het kadaster bestellen.
 • Is het pand niet van de energiegemeenschap? Het is dan van belang dat de energiegemeenschap toestemming heeft gekregen van de eigenaar. Lever dan een actuele akte van vestiging van opstalrecht of een recente intentieverklaring van partijen voor opstalrecht, opgesteld door een notaris, waaruit blijkt dat er binnen een jaar na verstrekking van de lening een akte wordt opgesteld. Meer informatie en formats voor opstal vindt u op: Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem (nvb.nl) .
 • Een energiegemeenschap moet een ondertekende reguliere de-minimisverklaring overleggen.

Als u nog aanvullende vragen heeft, kunt u mailen naar energietransitiefonds@rotterdam.nl. Wij proberen uw vragen binnen 5 werkdagen te beantwoorden. 

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud