Translate

Windenergie

Windwinning Hoeksebaan

HomeWat kan ik doenWindenergieWindwinning Hoeksebaan

De gemeente Rotterdam werkt samen met haar buurgemeenten aan windenergie. Landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal zijn afspraken gemaakt over hoe we schone energie opwekken. Er komen bijvoorbeeld windparken op zee. Maar dit is niet genoeg om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar schone energie. Daarom worden er ook windmolens op land gebouwd. In de gemeente Rotterdam zijn er vijf locaties aangewezen.  Eén van die locaties is langs de Hoeksebaan in Hoek van Holland.

Waarom windmolens?

Wereldwijd werken we aan het verminderen van onze impact op het klimaat. In Nederland is afgesproken dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook is de ambitie dat 1,5 miljoen huishoudens in 2030 van het gasnet af zijn en dat in 2050 alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd (aardgasvrij). Dat vraagt iets van alle gemeenten.

Rotterdam draagt hieraan bij, met als doel een duurzame en schone stad te worden, waarin niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties prettig wonen en werken. In 2050 is de stad klimaatneutraal: dat betekent dat hoe we dan leven, geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Denk hierbij aan elektrisch rijden, koken, verwarmen en koelen. Om dit te kunnen doen is veel schone energie nodig. We vervangen olie, kolen en aardgas door schone energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De opgave is groot, daarom werkt ook de gemeente aan windenergie op land.

Windwinning Hoeksebaan

In 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland vijf locaties in Rotterdam aangewezen voor het realiseren van windenergie, op basis van een milieueffectrapportage (planMER). Eén van deze locaties ligt langs de Hoeksebaan, evenwijdig aan de Nieuwe Waterweg. Het totale opgestelde energievermogen van de 2 windmolens is begroot op 9 tot 18 megawatt. In een jaar tijd kunnen ze zo 40 miljoen kilowattuur (kWh) aan energie opwekken. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 15.000 huishoudens. De exacte cijfers zijn pas bekend als de  turbines worden.

Locaties 2 windmolens Hoeksebaan:

links op de foto op terrein van Renewi, rechts bij de afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Planning

Veel zaken hebben invloed op de planning. Toch geven we hieronder een voorlopige planning. Ook leest u wanneer wij u betrekken bij het proces.

28 november 2023
College B&W Rotterdam besluit over omgevingsvergunning en ontwerp bestemmingsplan.

8 december 2023 tot 19 januari 2024
Periode van 6 weken voor start om zienswijzen in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. 

12 december 2023
Inloopavond bewoners (bij positief besluit college eind november), met uitleg door initiatiefnemer Eneco/FMT en door Gemeente Rotterdam).

19 januari 2024
Einde zienswijzeperiode windwinning Hoeksebaan.

Er zijn 17 zienswijzen binnengekomen.

september 2024
Project windwinning Hoeksebaan wordt besproken in de raad.

De gemeente Rotterdam bekijkt en beantwoordt de ingediende zienswijzen. De zienswijzen die zijn ingediend, betrekt de gemeenteraad bij haar definitieve besluit over het bestemmingsplan. Dit besluit wordt volgens planning genomen in juni 2024. Volg de ontwikkelingen op deze website.

Rol gemeente Rotterdam

De gemeente bouwt zelf geen windmolens. Dat doet een ontwikkelaar. Wel stellen we eisen aan de ontwikkelaar en zorgen we dat het proces goed verloopt.

Financiële voordelen voor het gebied

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat de omgeving ook profiteert van de opbrengsten van windenergie. De ontwikkelaar moet een deel van de opbrengsten storten in een gebiedsfonds voor de omgeving. Dit geld kan besteed worden aan bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin of groen. Bewoners in de buurt kunnen meebepalen wat er met het geld gebeurt. De grondeigenaren maken hierover samen met bewoners en een klankbordgroep afspraken met de ontwikkelaar. Bewoners en ondernemers uit de omgeving kunnen via een energiecoöperatie ook mede-eigenaar worden van de windmolen en op die manier profiteren van de opbrengsten. Met vragen of ideeën kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Eneco.

Veel gestelde vragen

De draaiende wieken veroorzaken schaduw op de grond of op gebouwen. Dit heet slagschaduw. Dit kan in sommige gevallen als hinderlijk ervaren worden. Daarom zijn er wettelijke regels voor. Vanuit de huidige normen is per jaar maximaal 6 uur slagschaduw toegestaan. In een stilstandsregeling legt de gemeente Rotterdam vast wanneer de windmolens moeten worden stilgezet om aan de normen te voldoen. Dit is tijdens het planMER besproken met bewoners, dorpsraad en klankbordgroep. De ontwikkelaar moet zich aan de vastgelegde normen houden.

Bij één of twee windmolens op een locatie zijn de huidige wettelijke normen voor geluid van windmolens voor de dichtstbijzijnde woningen maximaal 47 decibel overdag (Lden) en 41 decibel ’s nachts (Lnight). Deze zogenaamde Lden en Lnight normen zijn jaargemiddelde berekeningen die aan het eind van het jaar worden bepaald. Als omwonenden een melding van geluidsoverlast maken, zal de DCMR Milieudienst Rijnmond een controlemeting uitvoeren en gegevens van de windmolen opvragen en controleren daarmee of de geluidsnormen overtreden worden. Hoeveel geluid de windmolens precies mogen maken wordt in de voorwaarden gezet.

Voor de bouw van de windmolens is een omgevingsvergunning nodig die afwijkt van het bestemmingsplan. Dit kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Als dat het geval is, kan de waardedaling in sommige gevallen worden vergoed. Dit wordt planschade genoemd. Ook hier zijn wettelijke regels en rekenregels voor. Als de vergunning voor de bouw van een windmolen wordt verleend en daarvoor ontheffingen gegeven worden in het bestemmingsplan, en u denkt dat dit gevolgen heeft voor de waarde van uw woning, kunt u een aanvraag tegemoetkoming planschade indienen bij de gemeente. Uiteindelijk is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het vergoeden van de planschade. Eneco kiest er bij de windmolens aan de Hoeksebaan voor om proactief planschadevergoeding uit te keren. De omwonenden die daar recht op hebben hoeven dan zelf geen formulieren in te dienen. Voor meer informatie over planschade en de vergoeding zie: rotterdam.nl/loket/planschade.

Om schone en duurzame energie op te wekken heeft de Provincie in 2017 vijf locaties in Rotterdam aangewezen voor het ontwikkelen van windenergie. Naast oplossingen zoals wind op zee, zonnepanelen en groene daken, is windenergie op land een extra maatregel om de energietransitie te realiseren. Om een zorgvuldige afweging te maken heeft de Provincie deze vijf locaties laten onderzoeken op geschiktheid voor windenergie. De Provincie heeft hiervoor eerder al een milieueffectrapport laten opstellen. Met een advies van de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en de zienswijzen vanuit verschillende gemeentebesturen zijn deze locaties tot stand gekomen. Meer informatie over dit proces vindt u hier.

Via de Helpdesk Wind op Land vindt u meer informatie over het proces rondom de nieuwe normen: Vraag & antwoord | Helpdesk Wind op Land

De initiatiefnemer Eneco geeft op een aparte site uitleg over het project en een mogelijkheid om vragen te stellen, klik hiervoor door naar www.eneco.nl/windwinninghoekesebaan

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud