Translate

Wat wij doen

Windenergie

HomeWat wij doenWindenergie

Rotterdam heeft op dit moment 12 windparken met 83 windmolens. Op in ieder geval vier plekken in de gemeente Rotterdam komen nog meer windmolens. Deze plekken zijn in 2017 aangewezen door de Provincie Zuid-Holland.

Windenergie op land

Wereldwijd werken we aan het verminderen van onze impact op het klimaat. In Nederland is afgesproken dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook is de ambitie dat in 2030 1,5 miljoen huishoudens van het gasnet af zijn en dat in 2050 alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd (aardgasvrij). Dat vraagt iets van ons allemaal. De gemeente Rotterdam draagt hieraan bij, met als doel een duurzame en schone stad te worden. Een stad waarin niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties prettig wonen en werken. In 2050 is de stad klimaatneutraal: dat betekent dat hoe we dan leven, geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Denk hierbij aan elektrisch rijden, koken, verwarmen en koelen. Om dit te kunnen doen is veel schone energie nodig. We vervangen olie, kolen en aardgas door schone energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De opgave is groot, daarom werkt ook de gemeente aan windenergie op land.

Samenwerken met de omgeving

De realisatie van windmolens op land heeft impact op de leefomgeving van bewoners en ondernemers. Daarom werkt de gemeente Rotterdam nauw samen met de omgeving bij de ontwikkeling van windmolens. We willen windenergie op land realiseren, maar altijd met oog voor de gezondheid en belangen van omwonenden. Hoe we die samenwerking zien en hoe de omgeving kan profiteren van de komst van windmolens, beschrijft de Leidraad Windenergie. Hierin informeren we bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, ontwikkelaars en andere betrokkenen over hoe Rotterdam invulling wil geven aan de ambities rondom windenergie. De leidraad biedt de omgeving handvatten om hier iets van te vinden en waar mogelijk van te profiteren. De ambities van de gemeente Rotterdam vindt u in de Startnota Versnelling Windenergie.

Bekijk op de interactieve kaart hieronder de locaties van bestaande en geplande windmolens in de regio. Klik op een locatie voor meer informatie.

Ontwikkelingen nieuwe windparken

Aan de zuidkant van verkeersknooppunt Beneluxplein komen ook windmolens, binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden in het gebied. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

Binnen het zoekgebied Charloisse Poort wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor de realisatie van één windmolen, ongeveer ter hoogte van de Groene Kruisweg. De haalbaarheidsverkenning is naar verwachting medio 2024 afgerond. Hierna is duidelijk of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een (innovatieve) windmolen op deze plek.

Op het oostelijke deel van de landtong Rozenburg komt een nieuwe windmolen. Daarvoor loopt op dit moment een formeel vergunningentraject. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Initiatiefnemer Eneco/FMT heeft op 12 oktober 2023 de omgevingsvergunning voor het project Windwinning Hoeksebaan aangevraagd. Dit is de volgende stap in een uitgebreid proces van onderzoek en participatie met de omgeving, zoals de dorpsraad en de nabijgelegen bedrijven.

Het gaat om twee windmolens. Eén op het terrein van het Hoogheemraadschap van Delfland en de andere op het terrein van Renewi.

U kunt hier meer lezen over het project Windwinning Hoeksebaan.

Op de website van Eneco vindt u meer achtergrondinformatie over dit project

In het havengebied wordt, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, gekeken naar de mogelijke locaties voor windenergie. Een van die mogelijke locaties is een gebied ten noorden van het Hartelkanaal, in de nabijheid van afslag 10. Op deze pagina vind u meer informatie. 

Samenwerken met andere gemeenten

Werken aan schone energie doen we niet alleen. De Provincie Zuid-Holland heeft met de toenmalige Stadsregio Rotterdam in 2012 afspraken gemaakt om te werken aan windenergie. Een van die afspraken is om minimaal 150 megawatt aan windenergie te realiseren voor 2025, waarvan 50 megawatt in Rotterdam. Meer informatie hierover vindt u in het Convenant Windenergie Stadsregio Rotterdam uit 2012.
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar bewoners en ondernemers kunnen meedenken en meedoen bij de ontwikkeling van windenergie in buurgemeenten als dit impact heeft op hun leefomgeving. Daarom houden we altijd nauw contact met de betrokken buurgemeente en de ontwikkelaar. En zorgen we ervoor dat Rotterdammers kunnen participeren in de ontwikkeling van windprojecten van gemeenten in de nabije omgeving.

Concept nieuwe normenstelsel windenergie 

Op 12 oktober 2023 heeft het ministerie van I&W het ontwerp van de nieuwe normen voor windmolens ter inzage gelegd: Windturbines leefomgeving | Platform Participatie. Het indienen van een zienswijze kon tot 22 november 2023.
Het gaat hier over nieuwe normen voor onder andere geluid, slagschaduw, externe veiligheid en afstand. De nieuwe normen zijn nog in concept en worden pas definitief nadat de consultatie en de daarop volgende parlementaire behandeling afgerond is. Naar verwachting is dit in 2024.
Op basis van de ontwerpregels kijkt de gemeente Rotterdam op korte termijn wat de gevolgen zouden zijn voor windprojecten en duurzaamheidsdoelstellingen, mochten de normen in deze vorm definitief worden vastgesteld. We houden u op de hoogte via Windenergie – Duurzaam 010. Ook via de Helpdesk Wind op Land vindt u meer informatie over het proces rondom de nieuwe normen: Vraag & antwoord | Helpdesk Wind op Land

Meer over Wat wij doen

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud