Translate

Wat wij doen

Windenergie

HomeWat wij doenWindenergie

Rotterdam heeft op dit moment 11 windparken met 57 windturbines. Deze turbines leveren ongeveer aan 130.000 huishoudens groene stroom. Daarnaast heeft de Provincie Zuid-Holland in 2017 zestien locaties in en nabij Rotterdam bepaald waar windturbines ontwikkeld kunnen worden. Vier daarvan liggen op Rotterdams grondgebied.

Onze ambities voor windenergie staan in de Startnota Versnelling Windenergie. Met de Leidraad Windenergie informeren we  bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, ontwikkelaars en iedereen die  betrokken is bij windenergie, over hoe Rotterdam invulling wil geven aan die ambities zoals verwoord in de startnota windenergie. Dus hoe we invulling geven aan onze ambities. De leidraad biedt handvatten aan de omgeving hier iets van te vinden en waar mogelijk de vruchten van te kunnen plukken.

Ontwikkelingen bestaande windparken

Windpark Landtong Rozenburg wordt vernieuwd. De 10 windturbines uit 2007 worden vervangen door 9 efficiëntere turbines. Met deze nieuwe turbines staat er 34 MW aan opgesteld vermogen. Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van ongeveer 43.000 huishoudens. De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van 193 meter. In mei 2021 is gestart met de bouw. De twee windturbines die in 2015 in gebruik genomen zijn blijven staan. Meer informatie over dit windpark vindt u hier.

Ontwikkelingen nieuwe windparken

Aan de zuidkant van verkeersknooppunt Beneluxplein is, binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam, ruimte voor maximaal twee windturbines. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit windpark.
Op dit bedrijventerrein is mogelijk plek voor één windturbine. De gemeente is momenteel op zoek naar een geschikte locatie. De windturbine zal een opgesteld vermogen hebben van 3,2 MW wat goed is om ongeveer 2.000 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Op de zeewering van de tweede Maasvlakte komt een windpark met een vermogen van circa 110 MW. De 22 windturbines komen deels op de blokkendam en deels op het strand te staan. Dit windpark wordt in 2023 in gebruik genomen. Bekijk ook de website Windpark Maasvlakte 2.

Provincie Zuid-Holland heeft op het oostelijk deel van de landtong een zoekgebied aangewezen voor het ontwikkelen van windenergie. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Het huidige windpark Nieuwe Waterweg bestaat uit zes windmolens. Ten westen van dit windpark, op het industrieterrein bij de Hoeksebaan, zijn wellicht mogelijkheden om extra windturbines te plaatsen. Het gaat om de terreinen van afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland en van Renewi. De afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers FMT Ontwikkeling en Eneco een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  Hiervoor is gekeken hoe de windmolens op een goede manier in de omgeving ingepast kunnen worden. Meer informatie hierover staat op de website van Eneco.
Samenwerken met andere gemeenten

Gemeente Rotterdam trekt intensief op met de buurgemeenten om invloed uit te oefenen op de voorbereiding van een windpark.  Dit doen we nu voor de locaties Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) , Vaanplein (Barendrecht), Beneluxtunnel (Schiedam), Oeverbos (Vlaardingen) en Brielse Maasdijk (Nissewaard). We houden een vinger aan de pols bij de buurtgemeenten om te zorgen dat rekening gehouden wordt met de Rotterdamse burgers met betrekking tot leef- en werkomgeving.

Meer over Wat wij doen

Ga direct naar:
Skip to content